Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2019.1.45-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
Assessment of applicability of forecasting methods of passenger traffic by air as a key factor in tourism development in Poland
(Ocena przydatności metod prognozowania lotniczego ruchu pasażerskiego jako kluczowego czynnika rozwoju turystyki na przykładzie Polski)

Autorzy: Kamila Bednarz-Okrzyńska
University of Szczecin
Słowa kluczowe: turystyka lotniska ruch pasażerski prognoza sezonowość
Data publikacji całości:2019-09-10
Liczba stron:10 (7-16)
Klasyfikacja JEL: C01 C22 C53
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszej pracy skupiono się na kluczowym czynniku rozwoju turystyki jakim jest pasażerski transport lotniczy. Rozpatrzono prognozę dla pięciu portów lotniczych, które w pierwszym półroczu wykazały się największą liczbą obsłużonych pasażerów, a także łączny ruch pasażerski w Polsce. Prognozę wykonano dla pierwszych dwóch kwartałów 2018 r. bazując na danych kwartalnych za lata 2011-2018. Zastosowano metodę polegającą na wykonaniu obliczeń dla zmieniającej się liczby L ostatnich lat uwzględnionych w modelu. Rozpatrzono model sezonowości addytywnej oraz sezonowości multiplikatywnej. Postawiony problem badawczy wyrażał się pytaniem, czy najmniejszej wartości odchylenia standardowego reszt odpowiada najmniejsza wartość błędu MAPE. Stosując metodę trendów jednoimiennych okresów wyznaczono: odchylenie standardowe reszt, błąd względny ex ante oraz błąd prognozy MAPE. Szukano odpowiedzi na pytanie: czy wartość minimalna MAPE jest zgodna z najmniejszą wartością odchylenia standardowego S, czy też z najmniejszą wartością błędu ex ante. W przypadku trendu liniowego zaproponowano uproszczoną metodę „trzech punktów”, natomiast dla trendu parabolicznego zaproponowano metodę „czterech punktów”. Stwierdzono, że metoda trendów jednoimiennych okresów prowadzi do porównywalnych błędów prognozy ex post jak klasyczna metoda analizy sezonowości (w tym metoda Kleina).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Briggs, D. (2004). Tourism development and airlines in the New Millennium: an operations management perspective. In: L. Lumsdon & S. J. Page (eds.), Tourism and transport: issues and agenda for the New Millennium (pp. 117-131). Amsterdam-San Diego-Oxford-London: Elsevier.
2.Chung, J. Y., Whang, T. (2011). The impact of low-cost carriers on Korean Island tourism. Journal ofTransport Geography, 6 (19), 1335-1340.
3.Cieślak, M. (ed.) (2001). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN. Gierałtowska, U. (2000). Metoda trendów jednoimiennych okresów a prognozowanie brakujących danych. Wiadomości Statystyczne, 9, 3-12.
4.Kowalczyk, A. (2013). Relacje zachodzące między rozwojem transportu lotniczego a rozwojem turystyki. In: R. Pawlusiński (ed.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (pp. 61-72). Cracow: IGiGP UJ.
5.Maciąg, K., Stępniak, C. (2008). Uproszczone wzory na estymację trendu i efektów sezonowych. Przegląd Statystyczny,
6.2 (55), 38-47.
7.Milewski, D. (2010a). Rola transportu w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 582, Ekonomiczne Problemy Usług, 48, 219-230.
8.Milewski, D. (2010b). Transport lotniczy w obsłudze ruchu turystycznego - analiza zależności i prognoza zmian na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. In: M. Michałowska (ed.), Efektywność transportu w teorii i w praktyce (pp. 117-128). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
9.Stańko, S. (2013). Prognozowanie w agrobiznesie. Teoria i przykłady zastosowania. Warsaw: Wydawnictwo SGGW. Tłoczyński, D. (2009). Wpływ polityki otwartego nieba na funkcjonowanie regionalnych portów lotniczych w Polsce. In: B. Liberadzki (ed.), Liberalizacja i deregulacja transportu w UE. Oczekiwania i doświadczenia (pp. 247-261). Warsaw-Poznań: ILiM.
10.Turton, B. (2004). Airlines and Tourism Development: the Case of Zimbabwe. In: L. Lumsdon, S.J. Page (eds.), Tourism and Transport: Issues and Agenda for the New Millennium (pp. 69-78). Amsterdam-San Diego-Oxford-London: Elsevier.
11.UNWTO (2018). Tourism highlights 2018 Edition. Retrieved from: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/ 9789284419876 (15.12.2018).
12.Urząd Lotnictwa Cywilnego (2018). Statystyki i analizy rynku transportu lotniczego. Retrieved from: http://www.ulc. gov.pl/pl/regulacja-rynku/statystyki-i-analizy-rynku-transportu-lotniczego/3724-statystyki-wg-portow-lotniczych (26.10.2018).
13.Wheatcroft, S. (1998). The Airline Industry and Tourism. In: D. Ioannides, K.G. Debbage (eds.), The Economic Geography of the Tourist Industry. A Supply-side Analysis (pp. 159-179). London-New York: Routledge.
14.Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat S. (2003). Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Zieliński, Z. (2002). Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.