Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.30-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 30 2017
Financial literacy in Poland: theoretical framework, research and policy
(Wiedza finansowa w Polsce: teoria, badania i polityka)

Autorzy: Beata Świecka
dr hab. prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych

Marta Musiał
dr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Słowa kluczowe: wiedza finansowa kompetencje finansowe świadomość finansowa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (5-15)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W obliczu rozwoju rynków finansowych, coraz istotniejszym problemem staje się niski poziom wiedzy finansowej społeczeństwa. Podejmując codzienne decyzje finansowe konsument narażony jest na coraz większe ryzyko z powodu własnej niewiedzy. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących wiedzy i umiejętności finansowych (financial literacy) w Polsce oraz wskazanie potrzeby zwiększenia dostępu i jakości edukacji finansowej w kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atkinson, A., Messy, F. (2012). Measuring Financial Literacy. Results of the OECD/ International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, 15, OECD Publishing.
2.BIK (2014). Wiedza o produktach kredytowych i wiarygodności finansowej w percepcji Polaków. Warszawa: Millward Brown.
3.Frączek, B. (2013). Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie. Studia Ekonomiczne, 173. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
4.ING (2012). ING International Survey on Financial Competence. Available at: http:// www.ezonomics.com/ing_international_survey/financial_competence_2012 (25.01.2016).
5.Iwanicz-Drozdowska, M. (ed.) (2011). Edukacja i świadomość finansowa: doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Jajuga, K., Feldman, Ł., Pietrzak, R., Rokita, P. (2015). Integrated risk model in household life cycle. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
7.Europa Regionum XXX (2017)14
8.Klapper, L., Lusardi, A., Oudheusden, P. (2015). Financial Literacy Around the World: insights from the Standard & Poor’s ratings services global financial literacy survey. Available at: https://www.spglobal.com/corporate-responsibility/global-financial-literacy-survey.
9.Kronenberg (2009). Stan wiedzy finansowej Polaków. Warszawa: Fundacja Kronenberga przy City Handlowy.
10.Kronenberg (2015). Postawy Polaków wobec finansów. Warszawa: Fundacja Kronenberga przy City Handlowy.
11.Kuchciak, I. (2013). Kreowanie świadomości finansowej wyzwaniem konkurencyjności w niesprzyjającym otoczeniu. Zarządzanie i Finanse, 11 (4), cz. 4.
12.Kuchciak, I., Świeszczak, M., Świeszczak, K., Marcinkowska, M. (2014). Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Lusardi, A. (2015). Financial Literacy Skills for the 21st Century: Evidence from PISA. The Journal of Consumer Affairs, 49 (3).
14.Maison, D. (2013). Polak w świecie finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Measuring Financial Literacy (2011). Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy. Questionnaire and Guidance Notes for conducting an Internationally Comparable Survey of Financial literacy. OECD INFE, Paris.
16.Musiał, M. (2016). Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi. Finanse i Prawo Finansowe, 3 (1), Łódź.
17.National Strategies for Financial Education. (2015). OECD/INFE Policy Handbook, OECD, November.
18.NBP (2015). Stan wiedzy i świadomości finansowej Polaków. Warszawa: Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.
19.Świecka, B. (2016). Wiedza i edukacja finansowa gospodarstw domowych jako determinanty rozwoju obrotu bezgotówkowego. In: P. Bobolik, M. Żukowski (eds), Obrót bezgotówkowy w Polsce – stan obecny i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL.
20.Świecka, B., Musiał, M. (2016). Analiza wiedzy i umiejętności finansowych młodego pokolenia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6 (326), 203–216 Valant, J. (2015). Improving the financial literacy of European consumers. EPRS, European Parliamentary Research Service, Members’ Research Service PE 557.020, May 2015.
21.Zdanowska, M. (2012). Financial capability – zdolność zarządzania finansami osobistymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 680, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 21.