Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.36-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 36 2018
POMIAR EFEKTYWNOŚCI W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Autorzy: Piotr Derkowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: efektywność analiza wskaźnikowa ochrona zdrowia samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (7-22)
Klasyfikacja JEL: I11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wskaźników wykorzystywanych do pomiaru efektywności podmiotów leczniczych, wynikających zarówno z obowiązujących przepisów prawa, jak i opracowań naukowych. Bazując na swoim doświadczeniu zawodowym, autor przedstawił propozycję zastosowania bardziej precyzyjnych wskaźników podzielonych na dwie grupy – dotyczące działalności ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych oraz ich działalności podstawowej (medycznej). Stanowić one mogą uzupełnienie powszechnie wykorzystywanych wskaźników, umożliwiając rozszerzenie dla benchmarkingu opartego na miernikach o mniejszym stopniu szczegółowości. Ze względu na większe dostosowanie do specyfiki sektora medycznego mogą one w części przypadków stanowić lepsze narzędzie do oceny działalności operacyjnej podmiotu w stosunku do wskaźników uniwersalnych, które nie uwzględniają części aspektów charakterystycznych dla rynku medycznego, w szczególności szpitalnictwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.K. (2011). Problematyka efektywności w Ochronie Zdrowia – znaczenie i metody
2.pomiaru. Problemy Zarządzania, 9 (3), 102–125.
3.http://bieganski.com.pl/other/doc/1612/scan0021.pdf (7.05.2018).
4.http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m1&ms=813&ml=pl&mi=813&mx=0&mt=&my=937&ma=07986 (17.07.2017).
5.Kopiński, A., Porębski, D. (2016). Kluczowe mierniki efektywności dla szpitala w perspektywie finansów zrównoważonej karty wyników. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82), 2, 761–772.
6.Krzeczewski, B. (2014). Wpływ organu założycielskiego na efektywność finansową szpitaliw województwie łódzkim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 569–581.
7.Porębski, D. (2016). Pomiar efektywności ekonomicznej szpitala z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników. Wrocław: Wyd. UWr. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.
8.Restrukturyzacja wybranych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych (2016). Warszawa: NIK.
9.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.04.2017 w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. poz. 832.
10.Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.09.2017 w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu
11.podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. poz.1783.
12.Ustawa z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej. Dz.U. 2018. poz. 160.
13.Ustawa z dnia 23.03.2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. poz. 844.
14.Warelis, A. (2011). Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej szpitalnictwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 44, 183–193.