Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.36-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 36 2018
PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Artur Bielan
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Marcin Sobieraj
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: energia rynek gazu i paliwa Polska Europa podaż popyt
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (57-68)
Klasyfikacja JEL: Q40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Globalna sytuacja makroekonomiczna i rozwój technologiczny w sposób naturalny zwiększają zapotrzebowanie na energię i surowce energetyczne na świecie. Bezpieczeństwo energetyczne powinno być najwyższym priorytetem każdego państwa. Gaz ziemny oraz ropa naftowa są głównymi paliwami energetycznymi wspólnoty Unii Europejskiej. Prognozuje się, że udział gazu ziemnego w strukturze konsumpcji energii pierwotnej w krajach Wspólnoty będzie miał trend narastający. Powyższe założenia przybliżają do wniosków, że gaz ziemny oraz ropa naftowa pozostaną surowcami najsilniej uzależniającymi Unię Europejską od importu energii. Bezpieczeństwo energetyczne Polski powinno uwzględniać dywersyfikację źródeł dostaw surowców energetycznych oraz możliwość wykorzystania zasobów własnych. Polska jako członek Unii Europejskiej aktywnie uczestniczy w programie wspólnotowej polityki energetycznej. Wdraża jej główne cele na rynku krajowym, mając na uwadze posiadane zasoby własne oraz uwarunkowania technologiczne w zakresie posiadanej infrastruktury: dystrybucji oraz wytwarzania. W ramach powyższego zagadnienia przedstawiona została analiza obecnie podejmowanych kroków, dotycząca zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz zaproponowano kluczowe działania podnoszące jego poziom. Odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, będą również uważane za część kompleksowego rozwoju dywersyfikacji proponowanych działań. Autorzy mają na celu uwypuklenie ryzyka i zaproponowanie kluczowych działań w celu poprawy bezpieczeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chateau, B., Rossetti di Valdalbero, D. (2011). World and European Energy and Environment Transition Outlook. European Commission.
2.GUS (2017). Energia. Warszawa.
3.Eurostat (2017). Quaterly Report on European Gas Market, Market Observatory for Energy,DG Energy, 10 (4).
4.Gryz, J., Podraza, A., Ruszel, M. (2018). Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania,
5.interesy. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
6.International Energy Agency (2015). World Energy Outlook.
7.Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania,system. Warszawa: Wyd. AON.
8.Komisja Europejska (2016). Program energetyki jądrowej przedstawiony na podstawieart. 40 traktatu Euratom w celu uzyskania opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Bruksela.
9.Kupiecki, R. (2015). Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014 jako instrument polityki
10.państwa. Uwarunkowania zewnętrzne i aspekty procesowe. Bezpieczeństwo Narodowe,I, 11–35.
11.Ministerstwo Gospodarki (2014). Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050roku. Warszawa.
12.Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN, 1 kwartał 2018 r.
13.Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2014).
14.Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (2017). Warszawa.
15.Ustawa z 21.11.1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.Dz.U. 2012, poz. 461, z późn. zm.
16.Ustawa z 10.04.1997. Prawo energetyczne. Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348.
17.www.encyklopedia.pwn.pl (21.05.2018).