Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
ZRÓŻNICOWANIE I KONCENTRACJA ABSORPCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH PRZEZ PUBLICZNE UCZELNIE ZAWODOWE

Autorzy: Artur Zimny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Techniczny
Słowa kluczowe: fundusze europejskie projekty unijne publiczne uczelnie zawodowe miary dyspersji miary koncentracji
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (159-171)
Klasyfikacja JEL: I22 I23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowego wykorzystania przez publiczne uczelnie zawodowe funduszy europejskich dostępnych w trzech kolejnych okresach programowania. Autor sformułował hipotezę, że skala absorpcji środków unijnych przez uczelnie jest bardzo zróżnicowana, co prowadzi do sytuacji, w której realizacja wielu projektów koncentruje się w zaledwie kilku szkołach wyższych specjalizujących się poniekąd w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Niniejsza hipoteza została zweryfikowana poprzez przeanalizowanie liczby i wartości projektów współfinansowanych z trzech funduszy europejskich, tj. EFRR, EFS i FS, które w latach 2004–2017 zostały zrealizowane (lub nadal są realizowane – w przypadku projektów w okresie programowania 2014–2020) przez uczelnie objęte analizą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cini, M. (2007). Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Kornberger-Sokołowska, L., Zdanukiewicz, J., Cieślak, R. (2012). Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
3.Kundera, J. (2003). Jednolity rynek europejski. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
4.Kundera, J., Szmyt, W. (2008). Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
5.Ministerstwo Rozwoju (2017). Mapy dotacji UE. Pobrano z: www.mapadotacji.gov.pl (8.07.2017).
6.Opolski, K., Modzelewski, P. (2008). Teoretyczne podstawy oceny absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – zarys ujęcia systemowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 21, 195–208.
7.Ostasiewicz, W. (2004) (red.). Ocena i analiza jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
8.Paradysz, J. (2005) (red.). Statystyka. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
9.Pułaska-Turyna, B. (2005). Statystyka dla ekonomistów. Warszawa: Difin.
10.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFIiP.
11.Słodowa-Hełpa, M. (2005). Możliwości absorpcji funduszy Unii Europejskiej przez polskie regiony. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1 (676), 167–185.
12.Ustawa z 27.07. 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.