Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – droga kieleckiego środowiska naukowego do uniwersytetu klasycznego

Authors: Małgorzata Stawiak-Ososińska ORCID
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Adam Massalski ORCID
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Keywords: szkolnictwo wyższe Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce dzieje Uniwersytetu
Data publikacji całości:2022
Page range:19 (107-125)

Abstract

Korzenie obecnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach sięgają roku 1969, kiedy to, wychodząc naprzeciw oświatowym potrzebom regionu świętokrzyskiego zdecydowano o utworzeniu Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (WSN) o profilu humanistycznym, mającej kształcić przyszłych nauczycieli dla szkół podstawowych i średnich. Pierwotnie na WSN kształcono na 6 kierunkach. W 1973 roku nastąpiło przekształcenie WSN w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Od tego samego roku poszerzona została także oferta kształcenia do 9 kierunków. W 1981 roku utworzono Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, przekształcony następnie w roku 1999 w Filię w Piotrkowie Trybunalskim. Warunkiem dalszego rozwoju uczelni było nie tylko poszerzanie oferty kształcenia i rozbudowa infrastruktury, ale także spełnienie warunków do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora (pierwsze uzyskano w 1989 r.). Prężny rozwój placówki mobilizował miejscowe środowisko naukowe, samorządowe i kościelne do podjęcia starań o przekształcenie uczelni w uniwersytet. W listopadzie 1996 roku z inicjatywy Sejmiku Samorządowego Województwa Świętokrzyskiego doszło do powołania Fundacji Rozwoju WSP, której bezpośrednim celem było doprowadzenie do połączenia Politechniki Świętokrzyskiej z WSP i stworzenie w ten sposób Uniwersytetu Świętokrzyskiego. Te plany ostatecznie upadły w 1998 roku. W roku 2000 doszło do przekształcenia WSP w Akademię Świętokrzyską. Po czterech latach Fundacja Rozwoju AŚ przy wsparciu lokalnych parlamentarzystów znowu się uaktywniła, a w lutym 2006 roku, pod przewodnictwem posła Przemysława Gosiewskiego, zawiązano Komitet Honorowy na Rzecz Przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Pierwsze posiedzenie Komitetu, który tworzyli świętokrzyscy naukowcy, politycy, samorządowcy i duchowni odbyło się we wrześniu 2006 roku. Wysiłek środowiska naukowego skupił się wówczas na zdobyciu wymaganej liczby uprawnień do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego. Starania te zwieńczone zostały przekształceniem w 2008 roku AŚ w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego. Od razu podjęto decyzję o kontynuowaniu prac na rzecz powołania uniwersytetu klasycznego. Udało się to osiągnąć w roku 2011. Od 1 października 2011 roku w Kielcach funkcjonuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
Download file

Article file

Bibliography

1.APK 1 (Archiwum Państwowe w Kielcach). Komitet Wojewódzki PZPR w Kielcach, sygn. 11, IX-ta Statutowa Konferencja Wojewódzka PZPR w Kielcach 22.03.1962–23.03.1962.
2.APK 2, Komitet Wojewódzki PZPR w Kielcach, sygn. 13, X Statutowa Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza (19–20.12.1964).
3.AUJK 1 (Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Akta Rektoratu, R-016, sygn. 3316/23, Protokół ze spotkania inaugurującego pracę Komitetu Honorowego na rzecz utworzenia w Kielcach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 13.02.2006.
4.AUJK 2, Akta Rektoratu, R-016, sygn. 2059/200, Analiza możliwości przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet.
5.Banaś, G. (2011). 82. posiedzenie Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pobrane z: http://ww2.senat.pl/k7/dok/sten/082/spr_82.pdf (12.05.2022).
6.Bródka, P. (1969). Z dziejów walki o wykształcenie wyższe nauczycieli szkoły powszechnej. Przegląd Historyczno-Oświatowy, 2, 173–186.
7.Bryda, W. (1936). Życie i zgon seminariów nauczycielskich w naszym okręgu. Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, 6, 168–172.
8.Burda, P. (2011). Kielecka droga do Uniwersytetu – kalendarium. Pobrane z: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/kielecka-droga-do-uniwersytetu-kalendarium-zdjecia/ar/c3-8859301 (10.05.2022).
9.Cetner, L. (1994). Seminarium Nauczycielskie im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Ikar, 6, 28–31.
10.Chmielewski, W. (2007). Edukacja nauczycieli szkół podstawowych po II wojnie światowej. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
11.Chodakowska, J. (1995). Uniwersyteckie studia pedagogiczne. Rozprawy z Dziejów Oświaty, 36, 151–172.
12.Cieśliński, S., Guldon, Z. (1984). Nauka w służbie regionu. Życie Szkoły Wyższej, 11, 37–47.
13.Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim. Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 14, poz. 185.
14.Folder informacyjny. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, b. d. i m. w.
15.Grabowska, D. (2000). Posiedzenie 80 Sejmu RP 3 kadencji z dnia 6 czerwca 2000 roku; Wystąpienie Posła Sprawozdawcy Danuty Grabowskiej. Pobrane z: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf (28.04.2022).
16.Grzybowski, R. (2010). Wyższe Szkoły Pedagogiczne w Polsce w latach 1946–1956. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
17.Grzybowski, R. (2000). Geneza wyższych szkół pedagogicznych i ich rozwój organizacyjny w latach 1946–1949. Biuletyn Historii Wychowania, 11–12, 35–45.
18.Guldon, Z. (1984). Geneza i rozwój Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. W: Skład osobowy na rok akademicki 1983–1984 (s. 12–26). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
19.Jaskiernia, J. (2000). Posiedzenie 80 Sejmu RP 3 kadencji z dnia 6 czerwca 2000 roku; Wystąpienie posła Jerzego Jaskierni. Pobrane z: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf (28.04.2022).
20.Jaśkowski, B. (2009). Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 75–109). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
21.Kielce zasługują na uniwersytet (1997). Głos Akademicki, 6, 1–2.
22.Kmieciak, M. (2009). Kalendarium. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 287–315). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
23.Kukulski, J. (2009). Filia w Piotrkowie Trybunalskim. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 256–271). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
24.Kulpa, J. (1963). Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918–1939. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
25.Markowski, M.B. (2009). Wstęp. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 11–19). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
26.Massalski, A. (1987). Szkolnictwo wyższe w Kielcach w 40-leciu Polski Ludowej. Zarys dziejów. Postulaty badawcze. W: J. Krasuski, Z. Ruta (red.), Główne problemy oświaty i wychowania na Kielecczyźnie w 40-leciu PRL (s. 197–208). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
27.Massalski, A. (1991). Wstęp. W: A. Massalski (red.), Badania naukowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w latach 1969–1989 (s. 5–11). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
28.Okła-Drewnowicz, M. (2011). Posiedzenie 87 Sejmu RP 6 kadencji z dnia 28 lipca 2011 roku; Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wystąpienie posłanki Marzeny Okły-Drewnowicz. Pobrane z: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/cf6cd6bc70d259a4c125738c004d6617/f2009c3ba3a9354fc12578dc0030e50c?OpenDocument (30.04.2022).
29.Pieter, J. (1972). Instytut Pedagogiczny w Katowicach. W: B. Suchodolski (red.), Instytuty Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego (s. 129–147). Warszawa: Nasza Księgarnia.
30.Początki uczelni. Pobrane z: https://web.archive.org/web/20140826133801/http://www.ujk.edu.pl/poczatki_uczelni.html (28.04.2022).
31.Posiedzenie 80 Sejmu RP 3 kadencji z dnia 6.06.2000 roku. Pobrane z: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf (28.04.2022).
32.Program prof. Adama Kołłątaja, BUJKK (Biblioteka UJK w Kielcach). Dz. Ż. S. kwiecień 1990, k. nlb.
33.Protokół nr XXV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Kielcach, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2008 roku, w godz. 10.00-14.00, w auli Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5. Pobrane z: http://www.bip.kielce.eu/documents/1036567/2703656/prot25_080623.pdf (30.04.2022).
34.Ratajek, Z. (2009). Wydział Pedagogiczny i Artystyczny. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 111–131). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
35.Renz, R. (2009). Władze uczelni. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 21–34). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
36.Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.06.1969 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku. Dz.U. 1969 nr 18, poz. 134.
37.Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.09.1973 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Kielcach i w Zielonej Górze w Wyższe Szkoły Pedagogiczne. Dz.U. 1973, nr 39, poz. 232.
38.Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.09.1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach imienia Jana Kochanowskiego. Dz.U. 1979, nr 21, poz. 127.
39.Ruta, Z. (1983). Pedagogia, wyższe kursy nauczycielskie i instytuty pedagogiczne. W: J. Jarowiecki, B. Nowecki, Z. Ruta (red.), Kształcenie nauczycieli w Polsce Ludowej 1945–1975 (s. 69–71). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
40.Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych (1926). R. 2, zest. Z. Zagórowski. Warszawa–Lwów: Książnica-Atlas.
41.Sprawozdanie Stenograficzne z 5. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6 i 7 lutego 2008 r. 5. posiedzenie Senatu w dniu 6 lutego 2008 r. Pobrane z: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k7/dokumenty/stenogram/005/spr5.pdf (28.04.2022).
42.Starościak, J. (1972). Instytut Pedagogiczny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. W: B. Suchodolski (red.), Instytuty Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego (s. 38–88). Warszawa: Nasza Księgarnia.
43.Styrcz, S. (1997). W Piotrkowie – na razie filia? Głos Akademicki, 6, 2.
44.Szymański, A. (1975). Zakłady kształcenia nauczycieli w kieleckiem 1945–1970. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna: Związek Nauczycielstwa Polskiego.
45.Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27.07.2005. Dz.U. z 2005, nr 164, poz. 1365.
46.Ustawa z 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455.
47.Ustawa z 23.01.2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dz.U. z 2008, nr 39, poz. 227.
48.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365, rozdz. 1, art. 3, p. 1,3.
49.Ustawa z 29.07.2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dz.U. z 2011, nr 185, poz. 1096.
50.Ustawa z 7.06.2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy „Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach”. Dz.U. 2000, nr 60, poz. 696.
51.Walendzik, G. (2001). Obrady Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 19 lipca 2001 roku, Wystąpienie posła Grzegorza Walendzika. Pobrane z: https://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/595effc1afbb8582c1256b6e0044a58a/bafda20b886bc2dec1256b73003e9e0a?OpenDocument (29.04.2022).
52.Wojtyński, W. (1968). Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Polsce Ludowej. W: W. Okoń (red.), Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej. Wybrane zagadnienia (s. 123–167). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
53.Wołoszyn, S. (1978). Z najpiękniejszych tradycji Związku Nauczycielstwa Polskiego w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Studia Pedagogiczne, 39, 147–154.
54.Zaproszenie na „Wieczór Kielczan” z sierpnia 1992 roku. BUJKK (Biblioteka UJK w Kielcach) Dokumenty Życia Społecznego, k. nlb.
55.Zarządzenie Ministra Oświaty z 14.06.1954 r. w sprawie utworzenia dwuletnich Studiów Nauczycielskich i likwidacji Wyższych Kursów Nauczycielskich, Dz.U. Ministerstwa Oświaty z 30.06.1954, nr 9, poz. 68.
56.Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 13.07.1937. w sprawie otwarcia państwowego pedagogium w Kielcach, Dz.U. z 27.07.1937, nr 8, poz. 271.
57.Zdrada, J. (2001). Obrady Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 19 lipca 2001 roku, Odpowiedź Jerzego Zdrady. Pobrane z: https://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/595effc1afbb8582c1256b6e0044a58a/bafda20b886bc2dec1256b73003e9e0a?OpenDocument (29.04.2022).
58.Żukowska, A.M. (2013). Wyższe Szkoły Nauczycielskie jako forma kształcenia nauczycieli wychowania plastycznego na potrzeby szkół podstawowych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 32, 328–342.