Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Scientific and artistic activities of frontier universities (the analysis based on data from the RAD-on System)

Authors: Alicja Korzeniecka-Bondar ORCID
University in Białystok

Maria Czerepaniak-Walczak ORCID
University of Szczecin

Ewa Bochno ORCID
University of Zielona Góra
Keywords: university frontier scientific and artistic activities
Year of publication:2022
Page range:23 (411-433)

Abstract

Recent years have been a time of intensive work for female and male university staff, due to the conduct of scientific and artistic activities under the conditions of: firstly – numerous economic, socio-cultural changes being often unpredictable and violent ones because of a coronavirus pandemic, increased migrations; secondly – the criteria for the evaluation of scientific disciplines, to be finally settled in August 2022. The chapter aims at examining the scientific and artistic activities carried out at the frontier universities on the basis of data from the RAD-on System (pertaining to the period from 2017 to 2021). Borderland is understood as a specific and interesting area, which differs from many other, perhaps more stable and normalised ones. The universities were purposefully selected for examination. The key criteria were the possession of a statute of an academic university and a territorial location in the border area. The selected universities for analysis were: the University of Białystok, the University of Warmia and Mazury, the University of Szczecin, the University of Zielona Góra, the University of Opole, the University of Rzeszów. The issues that underwent analysis were the ones that involved scientific and artistic activities: patents and protection rights, publications, artistic achievements, projects, investments, information on research related to defence and security, evaluation of scientific activity, disciplines in which scientific activity is carried out, descriptions of the impact of scientific activity on the functioning of society and the economy.
Download file

Article file

Bibliography

1.A Landscape Review. Ithaka S+R. Pobrane z: https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2020/10/SR-Report-Impacts-of-COVID-19-on-the-Research-Enterprise102620-1.pdf.
2.Erickson, J. (2020). COVID-19 Pandemic Disrupts U-M Research Projects Far and Wide, Michigan News, 19.03. Pobrane z: https://news.umich.edu/covid-19-pandemic-disrupts-u-m-research-projects-far-and-wide/ (26.04.2022).
3.Golka, M. (2010). Imiona wielokulturowości. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
4.Heidt, A. (2020). Coronavirus Precautions Stall Antarctic Field Research. The Scientist, 15.06. Pobrane z: https://www.the-scientist.com/news-opinion/coronavirus-precautions-stall-antarctic-field-research-67636 (26.04.2022).
5.Karwowska, E., Leja, K. (2018). Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni. e-mentor, 3 (75), 4–13. DOI: https://doi.org/10.15219/em75.1357.
6.Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN.
7.Korbel, J.O., Stegle, O. (2020). Effects of the COVID-19 Pandemic on Life Scientists, Genome Biology, 21 (113), 1–5. DOI: 10.1186/s13059-020-02031-1.
8.Kościelniak, C. Makowski, J. (2011). Uniwersytet na rozdrożu. W: C. Koscielniak, J. Makowski (red.), Wolność, równość, uniwersytet. Warszawa: Instytut Obywatelski.
9.Kwiek, M. (2020). O rosnącej roli prestiżowych publikacji. Pobrane z: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-marek-kwiek-o-rosnacej-roli-prestizowych-publikacji (6.05.2022).
10.Lech, M. Dlaczego w Polsce uzyskuje się tak mało patentów? Pobrane z: https://znakitowarowe-blog.pl/dlaczego-w-polsce-uzyskuje-sie-tak-malo-patentow/ (6.05.2022).
11.Marinoni, G., van’t Land, H., Jensen, T. (2020). The Impact of Covid-19 on Higher Education Around the World. IAU Global Survey Report. Paris: International Association of Universities. Pobrane z: https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf (26.04.2022)
12.Morozewicz, M., Świdzińska, D., Sacharczuk, J. (2017). Artyści na uniwersytecie. Sytuacja zawodowa twórców zatrudnionych na wydziałach nieartystycznych (na przykładzie pracowników Uniwersytetu w Białymstoku). Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2 (8), 67–83. DOI: 10.15290/parezja.2017.08.06.
13.Nalaskowski, F., Dejna, D. (2020). O uczelni wyższej jako ratunku dla upadającego miasta – na przykładzie Grudziądza. Przegląd Pedagogiczny, 2, 126–141 DOI: 10.34767/PP.2020.02.09.
14.Nauka w Polsce 2019. Raport opracowany na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019). Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.
15.Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze. Tożsamość. Edukacja Międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
16.Ossowski, S. (1967). Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim. W: Dzieła, t. III. Warszawa.
17.Podręcznik dla ekspertów oraz dla podmiotów ewaluowanych w dziedzinie sztuki (2021). Warszawa: Komisja Ewaluacji Nauki. Pobrane z: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/05/Podre%CC%A8cznik-dla-ekspertow-i-podmiotow-ewaluowanych_DZIEDZINA-SZTUKI_2.0_FIN_kor.pdf (6.05.2022).
18.Podręcznik Kryterium III Komisja Ewaluacji Nauki (2021). Pobrane z: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp- content/uploads/2021/07/Podrecznik_Kryterium_III_KEN.pdf.
19.Radecki, J., Schonfeld, R.C. (26.10.2020). The Impacts of COVID-19 on the Research Enterprise A Landscape Review. DOI: 10.18665/sr.314247.
20.Rembierz, S., Kapczyński, M. (2018). Aktywność publikacyjna pracowników sektora nauki i badań z Polski, Słowacji i Węgier w latach 2005–2009 i 2010–2014, Zarządzanie Publiczne 4 (44), 403–425. DOI: 10.4467/20843968ZP.18.032.9935.
21.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, poz. 392).
22.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31.07.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2020 poz. 1352).
23.Sadowski, A. (2020). Socjologia pogranicza. Kształtowanie się problematyki badań w Polsce po 1989 roku (Wykład inauguracyjny w Instytucie Socjologii UwB, rok akademicki 2020/2021), Białystok. Pobrane z: https://soc.uwb.edu.pl/Andrzej_Sadowski_Socjologia_pogranicza._Wyk%C5%82ad_inauguracyjny_2020.pdf.
24.Sobol, E. (red) (1999). Mały Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Szlachta-Misztal, J. (2015). Sień jako pogranicze – pogranicze jako sień. Studia Wschodniosłowiańskie, 15, 609–616.
26.Ustawa z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018, poz. 1668.
27.Zakrzewski, P. (2020). Raport Roczny 2020. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Pobrane z: https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Raport%20roczny%202020_0.pdf.
28.Zdziebłowski, S. (2022). Czarnek: Około połowy czerwca poznamy wyniki oceny jakości działalności naukowej uczelni i instytutów. Nauka w Polsce. Pobrane z: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C91151%2Cczarnek-okolo-polowy-czerwca-poznamy-wyniki-oceny-jakosci-dzialalnosci (8.05.2022).