Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Currently: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-15
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 871 PTiL nr 30
ZAGADNIENIE TOŻSAMOŚCI ROSZCZEŃ W SPRAWACH TRANSPORTOWYCH (Uwagi na tle wyroku TSUE z 19 grudnia 2013)
(THE QUESTION OF IDENTITY OF CAUSES OF ACTION IN TRANSPORT LAW (Notes on the background of the judgment of the EC J of 19.12.2013))

Authors: Dorota Ambrożuk
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: CMR Lis pendens identity of causes of action Regulation (EC) No. 44/2001
Year of publication:2015
Page range:14 (197-210)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present the consequences of the judgment of the Court of Justice of the European Union dated on 19.12.2013 in case C-452/12, Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd v Inter-Zuid Transport BV. In this jud-gment the Court stated inter alia that article 71 of Regulation No 44/2001 must be interpreted as meaning that it precludes an interpretation of Article 31 (2) of the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), according to which an action for a negative declaration or a negative declaratory judgment in one Member State does not have the same cause of action as an action for indemnity between the same parties in another Member State. The author points out that giving this judgment the Court has exceed its competence. What’s more the author states that the judgment can lead to some negative consequences. It may cause that an action for indemnity against the carrier would be impossible because of the period of limitation. The phenomenon of forum shopping may be also the negative effect of the judgment.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ciszewski J., Konwencja z Lugano – komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
2.Demuth K., CMR – Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straβengüterverkehr, red. K.H. Thume, wyd. 3, Fachmedien Recht Und Wirtschaft 2013.
3.Dmowski S., Kołakowski K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1–366, t. 1, red. K. Piasecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
4.Łopuski J., Konwencja lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w prawach cywilnych i handlowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
5.Wesołowski K., Relacje między CMR a prawem unijnym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 644, Problemy Transportu i Logistyki nr 14, s. 279–295.
6.Wesołowski K., Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
7.Wesołowski K., W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny. Prawo przewozowe. CMR, ODDK, Gdańsk 2009.
8.Witz K., Autonomiczna wykładnia europejskiego prawa procesowego cywilnego – wprowadzenie i wyrok ETS z 6.12.1994 r. w sprawie C-406/92, The owners of cargo lately laden on board ship „Tatry” przeciwko The owners of the ship „Maciej Rataj”, „Europejski Prz