Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Currently: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 885 PTiL nr 31
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH PODRÓŻNYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UNIJNYCH
(RECOVERY OF PASSENGERS CLAIMS ON THE BASIS OF EU REGULATIONS)

Authors: Dorota Ambrożuk
Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: recovery of passengers claims lump sum compensation
Year of publication:2015
Page range:14 (155-168)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article discusses problems of recovery of claims in respect of lump-sum compensation for passengers provided by EU regulations . The authoress shows irregularities in the designation of administrative bodies responsible for enforcement of compliance with the provisions of the above regulations. She also points to problems that arise from the possibility of recovery of passengers claims before administrative bodies and courts at the same time. These problems result from the lack of provisions which regulate the situation when the competence to decide the same case was entrusted to different bodies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambrożuk D., Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób, w: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 362, Wrocław 2014.
2.Gospodarek J., Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 22, Szczecin 2011.
3.Stec M., Ochrona pasażera w transporcie kolejowym w świetle Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, w: Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Okolskiemu, red. M. Modrzejewska, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010.
4.Stec M., Ochrona pasażera w transporcie autobusowym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 2011 r. nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, w: Rozprawy z prawa własności intelektualnej p
5.Stec M., O niektórych postaciach niewykonania lub nienależytego wykonania pasażerskiej umowy przewozu lotniczego (na kanwie rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z 2004 r.), w: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedyk
6.Wesołowski K., Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej, w: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocław