Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2016.15-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / t. 15, 2016
„Czarodziejskie” zioła Renaty z powieści Walerego Briusowa Ognisty Anioł
(Renata’s ‘magic’ herbs in the novel Ognisty Anioł by Walery Briusow)

Authors: Halina Chodurska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Wydział Filologiczny, Kraków
Keywords: Walery Briusow Ognisty Anioł Renata’s herbs
Year of publication:2016
Page range:10 (51-60)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents a selection of herbs that the protagonist of the novel Ognisty Anioł by WaleryBriusow uses to ‘check’ possible paranormal predisposition of Ruprecht. A special attention hasbeen paid to the rank of the plants used by Renata in the ‘secret knowledge’ (superstitions andmagic) of selected European peoples.
Download file

Article file

Bibliography

1.Teksty literackie i źródłowe
2.Брюсов В., Огненный ангел, Санкт-Петербург 2006.
3.Briusow W., Ognisty Anioł, przeł. E. Wassongowa, Warszawa 1981.
4.Marcin z Urzędowa, Herbarz polski, Kraków 1595.
5.Stefan Falimirz, O ziołach i o mocy ich, Kraków 1534.
6.Szymon Syreniusz, Zielnik, Kraków 1613.
7.Opracowania
8.Biegeleisen H., Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929.
9.Bremness L., Wielka księga ziół, Warszawa 1991.
10.Federowski M., Lud białoruski na Rusi Litewskiej, Kraków 1897.
11.Gustawicz B., Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, cz. II Rośliny, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, Kraków 1882, t. VI.
12.Henslowa M., Rośliny dziko rosnące w kulturze ludu polskiego, „Archiwum Etnograficzne”, Kraków 1962, nr 25.
13.Holubý J., Narodopisné prace, Bratislava 1958.
14.Jabłońska K., Czarodziejski zielnik, Warszawa 1965.
15.Janota E., Historia naturalna w piśmiennictwie niemieckim w wiekach późniejszych, Lwów 1878.
16.Kalinowska Z., Polskie nazwy roślin dopisane w niemieckim zielniku H. Bocka z roku 1587, „Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska”, Lublin 1949, sectio E, vol. IV, nr 5.
17.Kawałko M.J., Historie ziołowe, Lublin 1986.
18.Laughin A., Od arcydzięgla do żywokostu. Opis, zastosowanie i uprawa ziół, Wrocław 1996.Libera Z., Paluch A., Lasowiacki zielnik, Kolbuszowa 1993.
19.Macioti M.L., Mity i magie ziół, Kraków 1998.
20.Mamczur F., Gładun J., Rośliny lecznicze w ogródku, Warszawa 1988.
21.Morawski Z., Mit roślinny w Polsce i na Rusi, Tarnów 1884.
22.Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, Kraków 1934, t. II, cz. 1.
23.Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych, Warszawa 1982.
24.Pietkiewicz C., Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego, Warszawa 1938.
25.Rostafiński J., Zielnik czarodziejski, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, Kraków 1895, XVIII, cz. III.
26.Udziela S., Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego, „Lud”, Kraków 1931, t. XXX.Богданович А., Пережитки древняго миросозерцания у Белорусов, Гродно 1895.
27.Маккалистер Р., Все о растениях в легендах и мифах, Москва 2007.
28.Пассек В., Очерки России, ч. І–ІІІ, Санкт Петербург 1838–1840.
29.Романов Е.П., Белорусский сборник, Киев–Вильна–Витебск 1887–1901, вып. VІІІ.