Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2016.15-10
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / t. 15, 2016
Modyfikacje zwrotu podbijać komuś bębenka we współczesnej polszczyźnie
(A modification of the expression podbijać komuś bębenka in the contemporary polish language)

Authors: Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Keywords: phraseology formal innovations semantic innovations
Year of publication:2016
Page range:21 (145-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

An old expression, coming from the 16th century, podbijać komuś bębenka, ‘to flatter somebody’,which is analysed in the article, is now frequently used, but in some innovative formsboth at the formal and semantic levels. Such updates are favoured by the fact that the genesisof the expression is not widely known, and – as suggested by the analysis – its formal andsemantic consolidation in the memory of the speakers is rather weak. The expression is stillused, although in modified forms, because it is somehow attractive for the speakers. From theformal point of view there appear all possible transformations of its structure: lexical, grammaticaland collocative. From a semantic point of view the most clear are the updates with theoriginal meaning: ‘to flatter somebody’. The other options are less clear. It is possible to findcontexts, definitely less numerous, with the meaning: ‘to encourage somebody’, and – accord ing to the results of the research – both the positive and the negative connotations might appear:‘to encourage somebody to do something positive’, ‘to stimulate’ or ‘to encourage somebodyto do something negative’, ‘to egg on’. In addition, there are numerous quotations in which theexpression – formally innovative – becomes a carrier of new meanings: ‘to bid up’, ‘to heighten’,‘to play on somebody’s emotions’, and ‘to add fuel to something’. The occurrence of such meaningsresults from the fact that the old expression of unclear genesis for the present-day speakershas developed new semantic relations with other words and expressions, and because it associateswith non-linguistic phenomena: drumming, beating the drum.
Download file

Article file

Bibliography

1.Opracowania
2.Bąba S., Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989.
3.Bąba S., Komentarze frazeograficzne, Poznań 2012.
4.Bąba S., Podbijać komuś bębenka, „Język Polski” 1994, LXXIV, z. 2, s. 142–144.
5.Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1986.
6.Cienkowski W., Teoria etymologii ludowej, Warszawa 1972.Dynak W., Łowy, łowcy i zwierzyna łowna w przysłowiach polskich, Wrocław 1993.
7.Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2015, s. 15–16.
8.Lewicki A.M., Pajdzińska A., Rejakowa B., Z zagadnień frazeologii. Problemy leksykograficzne, Warszawa 1987.
9.Liberek J., Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań 1998.
10.Słowniki
11.Bąba S., Liberek J., Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001.
12.Głowińska K., Popularny słownik frazeologiczny, red. naukowa T. Piotrowski, Warszawa 2000.
13.Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
14.Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1989, t. I–II.
15.Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego (pierwodruk 1958–1969). Przedruk elektroniczny 1997, Warszawa 1997, s.v. ‘podbić’.
16.Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.