Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2019.18-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 18, 2019
Komentarze metajęzykowe w Opisach niektórych okolic Polski Klementyny z Tańskich Hoffmanowej

Autorzy: Danuta Bieńkowska ORCID
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź

Elżbieta Umińska-Tytoń ORCID
Uniwersytet Łódzki, Łódź
Słowa kluczowe: komentarze metajęzykowe Klementyna z Tańskich Hoffmanowa Opisy niektórych okolic Polski
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (19-30)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem opisu są zainteresowania językowe Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (1798–1845) uzewnętrznione w komentarzach metajęzykowych, obecnych w tekście Opisy niektórych okolic Polski. Opisy te są owocem odbytych w latach 20. XIX wieku podróży autorki po kraju. Refleksje językowe pisarki dotyczyły jakości mowy mieszkańców wsi oraz znaczeń nazw własnych (miejscowych), w których często przywoływane są etymologie ludowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hoffmanowa z Tańskich, Klementyna. Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Wydanie nowe pod redakcją Narcyzy Żmichowskiej. Warszawa 1876, t. V: Opisy niektórych okolic Polski, 7–303.
2.Aleksandrowicz, Alina. „«Język jest granicą świętą» (Synonimy literackie na początku XIX wieku)”. W: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej, red. Czesław Kosyl. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001, 21–28.
3.Dziechcińska, Hanna. O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1991.
4.Grabowski, Ambroży, Kraków i jego okolice, wyd. III. Kraków 1836.
5.Kępka, Izabela, Lucyna Warda-Radys. „Wartościowanie języka polskiego w wybranych pamiętnikach kobiet związanych z okresem romantyzmu”. W: Język – tradycja – tożsamość, red. Ewa Rogowska-Cybulska, Małgorzata Milewska-Stawiany. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2013, 73–80.
6.Klink, Justyna. „Listy brata i siostry Klementyny z Tańskich Hoffmanowej jako przykład formy dydaktycznej”. Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze (2005): 131–137.
7.Kopaliński, Władysław. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
8.Kozaryn, Dorota. „Język jako gwarant kultury narodowej w listach brata i siostry Klementyny z Tańskich Hoffmanowej”. W: Kulturowe konteksty języka, red. Beata Afeltowicz, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl, 2014, 117–127.
9.Kozaryn, Dorota. „Pismo Święte z ksiąg Starego i Nowego Zakonu... Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – uwagi językoznawcy”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 16 (2017): 163–174.
10.Kozaryn, Dorota. „Synonimy według Klementyny z Tańskich Hoffmanowej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 48 (2014): 87–94.
11.Krzyżanowski, Julian. Mądrej głowie dość dwie słowie. Trzy centurie przysłów polskich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
12.Maćkowiak, Krzysztof. Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2001.
13.Malec, Maria. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
14.Markiewicz, Henryk. Polska nauka o literaturze. Warszawa: PWN, 1981.
15.Rogowska-Cybulska, Ewa. „O motywacji imionami w etymologiach ludowych polskich toponimów”. Onomastica, 58 (2014): 167–181.
16.Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski. T. I–XI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1959–1969.
17.Sokólska, Urszula. O, mowo polska, ty ziele rodzime... Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny. Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2017.
18.Zierhoffer, Zofia, Karol Zierhoffer. „Etymologie ludowe, ich funkcje i struktura”. Onomastica, 56 (2012): 15–23.