Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2019.18-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 18, 2019
Uwagi na temat dziennikarskiego stylu Bolesława Prusa na podstawie kronik o Ogrodzie Saskim (wybrane cechy)

Autorzy: Magdalena Czachorowska ORCID
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: Bolesław Prus publicystyka idiostyl
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (43-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy szkic nie ma za zadanie kompleksowej analizy idiostylu Bolesława Prusa, realizowanego w tekstach publicystycznych (jest to niemożliwe ze względu na ogrom dorobku dziennikarskiego pisarza), wskazuje jedynie na pewne charakterystyczne elementy warsztatu pisarskiego kronikarza Warszawy. Omówiono dwa wyznaczniki wewnętrzne stylu dziennikarskiego – płynność gatunkową i swobodę stylistyczną. Obie cechy wskazują na wyjątkowość kronikarskiego pióra Aleksandra Głowackiego. Charakterystyczne elementy idiostylu zaczerpnięte zostały z 16 tekstów różnej długości, które łączy wspólny temat: park miejski w centrum miasta – Ogród Saski. Analizie poddane zostały m.in. takie środki stylistyczne, jak peryfraza, metafora, metonimia, neologizmy czy paralelizmy składniowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Prus, Bolesław. W Warszawie. Wybór z „Kronik”. Wybór i wstęp Samuel Sandler, oprac. Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013.
2.Berdecka, Anna, Irena Turnau. Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
3.Charazińska, Elżbieta. Ogród Saski. Warszawa: PWN, 1979.
4.Fras, Janina. Dziennikarski warsztat językowy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
5.Gieysztor, Aleksander, Janusz Durko. Warszawa. Jej dzieje i kultura. Warszawa: Arkady, 1980.
6.Król-Kaczorowska, Barbara. Teatry Warszawy. Budynki i sale w latach 1748–1975. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
7.Pietrzak, Magdalena. Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
8.Skorupa, Ewa, Grzegorz P. Bąbiak, Monika Gabryś-Sławińska. Kroniki tygodniowe Bolesława Prusa. Edytor – recenzent – czytelnik. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017.
9.Wojtak, Maria. Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004.
10.Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota. Wykłady ze stylistyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.