Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2019.18-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 18, 2019
Językowe środki neutralizacji śmierci w listach Jarosława Iwaszkiewicza do zmarłego Jerzego Błeszyńskiego

Autorzy: Andrzej S. Dyszak ORCID
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Słowa kluczowe: konceptualizacja śmierci neutralizacja eufemizacja
Rok wydania:2019
Liczba stron:20 (55-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są listy Jarosława Iwaszkiewicza do zmarłego kochanka, Jerzego Błeszyńskiego, a celem opisu stał się sposób „mówienia” autora tych tekstów o śmierci ich adresata w celu jej zneutralizowania, tj. osłabienia jej wpływu na życie pisarza i/lub zniesienia opozycji między śmiercią (zaistniałym faktem) a życiem (w wykreowanym świecie listów). Artykuł sytuuje się w zakresie badań wykorzystujących metodologię gramatyki stylistycznej, a zawarte w nim rozważania dotyczą zjawisk semantycznych i sposobu ich formalnojęzykowej kreacji. Iwaszkiewicz wykorzystał motyw niedoszłego wyjazdu Błeszyńskiego do Surabai w Indonezji do zastąpienia nim – w całym analizowanym zbiorze „listów pośmiertnych” – mówienia o śmierci ukochanego. Obok konsekwentnego jej kryptonimowania za pomocą wyrazów, wyrażeń i zwrotów z leksykalnego pola podróży pojawiają się też w analizowanych listach językowe wykładniki konceptualizacji śmierci jako nieobecności i oddalenia bliskiej osoby. W dwóch listach pisarz mówi o śmierci Błeszyńskiego w kategorii snu. Chcąc uniknąć bezpośredniego mówienia o tym tragicznym zdarzeniu, autor „listów pośmiertnych” używa także nielicznych eufemizmów.W zachowanych listach Iwaszkiewicza pojawiają się wszakże różne językowe tropy śmierci bliskiej mu osoby. Wyrazy świadomości faktu, że Błeszyński odszedł na zawsze, przeplatają się z wyrazami niewiary w ten smutny fakt.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Król, Anna, oprac. Wszystko jak chcesz. O miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego, Warszawa: Wilk & Król Oficyna Wydawnicza, 2017.
2.Dąbrowska, Anna. Eufemizmy współczesnego języka polskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994.
3.Dąbrowska, Anna. Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
4.Długosz, Kazimierz. Inskrypcje nagrobne z Pomorza Zachodniego w ujęciu językoznawczym. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1991.
5.Doroszewski, Witold, red. Słownik języka polskiego. T. I–XI. http://www.sjpd.pwn.pl/.
6.Dubisz, Stanisław, red. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 (wersja elektroniczna CD).
7.Dyszak, Andrzej S. „Kochankowie ze Stawiska. Językowy obraz uczuć Jarosława Iwaszkiewicza w jego listach do zmarłego Jurka Błeszyńskiego”. W: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku, red. Barbara Zwolińska, Krystian Maciej Tomala. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2019, 408–421.
8.Iwaszkiewicz, Jarosław. Dzienniki 1911–1955. Warszawa: Czytelnik, 2010.
9.Iwaszkiewicz, Jarosław. Dzienniki 1956–1963. Warszawa: Czytelnik, 2010.
10.Kochanowski, Jan. Treny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
11.Kopaliński, Władysław. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
12.Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990.
13.Piotrowski, Grzegorz. „Nowa miłość Starego. Jarosław Iwaszkiewicz – Jerzy Błeszyński”. W: Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. Mieczysław Dąbrowski. Warszawa: Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki, 2008, 244–261.
14.Skubalanka, Teresa. Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
15.Warkocki, Błażej. Różowy język. Warszawa 2013.