Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2019.18-17
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 18, 2019
Antroponimy nieoficjalne na językowym pograniczu słowacko-polskim

Autorzy: Marcela Szczerbová ORCID
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Słowa kluczowe: antroponimy nieoficjalne pogranicze językowe modele nazewnicze
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (241-251)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Antroponimy nieoficjalne są pospolitymi nazwami, które tworzą dynamiczny, stale rozwijający się system antroponimiczny przejawiający się w wymiarach przestrzennym, czasowym i częstotliwościowym. Na sposób formowania antroponimów nieoficjalnych wpływają potrzeby komunikacyjne, sytuacja społeczno-kulturowa danego obszaru, lokalne nawyki, a na aspekt formalny ma wpływ lokalny dialekt. Badanie zostało przeprowadzone na pograniczu językowym Słowacji i Polski. Po obu stronach granicy wybrano dwie sąsiednie, ale wyjątkowo różne miejscowości. Różnią się charakterem i naturą, obszarem, populacją itp.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blanár, Vincent. „Medzi apelatívom a vlastným menom”. 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár „Onomastika a škola“ (Prešov 25.–26. októbra 1995). Zborník referátov, red. Milan Majtán, František Ruščák. Prešov: Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1996, 13–21.
2.Blanár, Vincent. „Pragmaticko-lingvistické metódy a problematika v onomastike”. Jazykovedný časopis 55 (2004), 1: 3–19.
3.Blanár, Vincent. 2008. “Slovenská onomastika v medzinárodnom kontexte”. Slavica Slovaca 43 (2008), 2: 108–117.
4.Blanár, Vincent. Teória vlastného mena. (Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii). Bratislava: VEDA, 1996.
5.Blanár, Vincent. Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Bratislava: SJS pri SAV, JÚĽŠ SAV, 2008.
6.Blanár, Vincent, Jan Matejčík. Živé osobné mená na strednom Slovensku. I. 1. Designácia osobného mena. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978.
7.Blanár, Vincent, Jan Matejčík. Živé osobné mená na strednom Slovensku. I. 2. Distribúcia obsahových modelov. Martin: Osveta, 1983.
8.Buffa, Ferdinand 1976. „O vzájomných slovensko-poľských jazykových vplyvoch”. Studia Academica Slovaca, 5 (1976): 34–48.
9.Gołębiowska, Teresa. Antroponimia Orawy. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1971.
10.Habovštiak, Anton. Oravské nárečia. Bratislava: SAV, 1965.
11.Karaś, Mieczysław. Polskie dialekty Orawy. Cz. I: Fonologia i fonetyka. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1964.
12.Kopásková, Ivana. „Filozofické, jazykovedné a metodické východiská pri skúmaní proprií”. Varia, 19 (2010): 178–184.
13.Kopásková, Ivana. „Metodické a metodologické východiská pri skúmaní neúradnej antoponymickej sústavy”. Slovenská reč 74 (2009), 5: 268–274.
14.Kopásková-Kormancová, Ivana. „Komparácia obsahových modelov živých osobných mien v Krásne nad Kysucou a v Oravskej Lesnej”. Dizertačná práca. Banská Bystrica, 2012.
15.Kriššáková-Dudášová, Julia. Goralské nárečia. (Odraz slovensko-poľských kontaktov na fonologickej rovine). Bratislava: Veda, 1993.
16.Krško, Jaromir. „Onomastika v rokoch 1990–2010”. XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov. Zost. Peter Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, 223–233.
17.Krško, Jaromir. „Sociálno-psychologické aspekty pomenovania”. Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia, Banská Bystrica 6.–8. júla 2000. Zost. Jaromir Krško, Milan Majtán. Bratislava–Banská Bystrica: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB, 2000, 75–84.
18.Krško, Jaromir. Všeobecnolingvistické aspekty onymie. (Z problematiky onymického komunikačného registra). Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Filozofická fakulta, 2016.
19.Majtán, Milan. „Perspektívy rozvoja slovenskej onomastiky”. Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie, red. Matej Považaj, Pavel Žigo. Bratislava: VEDA, 2007, 9–16.
20.Valentová, Iveta. Jazykovedné štúdie XXVII. Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. Bratislava: VEDA, 2009.