Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2016.15-11
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 15, 2016
Способы выражения радости в современных русском и польском языках

Autorzy: Katarzyna Kondzioła-Pich
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Słowa kluczowe: radość leksyka ekspresywna intencja wypowiedzi
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (167-181)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono językowe sposoby wyrażenia radości we współczesnym języku rosyjskimi polskim. Obiekt badań stanowią przykłady pochodzące z Internetu, przede wszystkimz blogów i forów internetowych. Przyjęto, że sposób wyrażenia radości zależy od rodzaju omawianejemocji. Pierwszy typ to radość jako wewnętrzne uczucie zadowolenia, drugi zaś – radośćjako spontaniczna reakcja. Pierwszy typ wyrażany jest przede wszystkim poprzez opisaniewewnętrznego stanu emocjonalnego nadawcy i realizuje się za pomocą form eksplicytnychtypu: я радуюсь, мне радостно, меня это радует / cieszę się, cieszy mnie to, nie posiadam sięz radości itd. Drugi zaś to spontaniczne reagowanie, wyrażane za pomocą implicytnych środkówjęzykowych. W artykule omawiane są także sytuacje, w których nadawca próbuje ukryćpozytywne emocje, w tym radość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Opracowania
2.Апресян В.Ю., Метафора в семантическом представлении эмоций, «Вопросы языкознания» 1993, № 3.
3.Апресян В.Ю., Речевые стратегии выражения эмоций в русском языке, в: «Русский язык в научном освещении», Москва 2010, № 2, с. 26–57.
4.Варфоломеева И.В., Кулемина К.В., Некоторые особенности экспрессивных речевых актов поздравления и пожелания в английском, немецком и русском языках, в: «Альманах современной науки и образования» 2013, № 12 (79).
5.Ильин Е., Психофизиология состояний человека: терминологический словарь, http://vocabulary.ru/dictionary/637 (доступ: 14.01.2016).
6.Колесникова Э., Введение в теорию риторики, Москва 2014.
7.Лукьянова Н.А., Дискуссионные моменты интерпретации экспрессивности как категории лексикологии, «Вестник Волгоградского государственного университета», Серия 2: Языкознание, 2009, № 1, с. 211–215.
8.Лукьянова Н.А., Экспрессивная лексика разговорного употребления: проблемы семантики, Новосибирск 1986.
9.Матвеева Т.В., О семантической структуре многозначных экспрессем (на материале диалектных глаголов), в: Русские говоры Сибири, Томск 1981, с. 30–36.
10.Мягкова Е.Ю., Эмотивность и эмоциональность – две научные парадигмы, в: Психолигвистические исследования значения слова и понимания текста, Калинин 1998, с. 73–79.
11.Мягкова Е.Ю., Эмоционально-чувственный компонент значения слова, Курск 2000.
12.Островский А.Н., За чем пойдёшь, то и найдёшь (Женитьба Бальзаминова), в: https://books.google.pl/ (доступ: 15.01.2016).
13.Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б., Способы выражения эмоций в русском и осетинском языках, http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=show_article&article_id=5892 (доступ: 10.01.2016).
14.Селье Г., Стресс без дистресса, Москва 1979.Современный русский язык, под ред. В.А. Белошапковой, Москва 2003.
15.Телия В.Н., Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц. Человеческий фактор в языке: языковые механизмы экспрессивности, Москва 1991.
16.Телия В.Н., О различии рациональной и эмотивной (эмоциональной) оценки, в: Функциональная семантика: оценка, экспрессивность, модальность, Москва 1996, с. 31–38.
17.Филиппов А.В., Романова Н.Н, Летягова Т.В., Тысяча состояний души. Краткий психолого-филологический словарь, Флинта 2011.
18.Шаховский В.И., Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка, Волгоград 2008.
19.Шаховский В.И., Лингвистическая теория эмоций, Москва 2008.
20.Шаховский В.И., О взаимодействии концепций в лингвистике эмоций, Харьков 1994.
21.*
22.Grice P., Logika i konwersacja, przeł. J. Wajszczuk, „Przegląd Humanistyczny” 1977, z. 6.
23.Kita M., Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości, Katowice 2007.
24.Leech G.N., Principles of Pragmatics, London–New York 1986.
25.Nowakowska-Kempna I., Język ciała czy ciało w umyśle, czyli o metaforach uczuć, в: Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej, A. Dąbrowskiej, J. Anusiewicza, Wrocław 2000.
26.Nowakowska-Kempna I., Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa 1995.
27.Nowakowska-Kempna I., Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć, Katowice 1986.
28.Nowakowska-Kempna I., O uczuciach – stanach emocjonalnych. Propozycja analizy semantycznej, „Przegląd Humanistyczny” 1987, z. 3.Pajdzińska A., Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata, в: Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1999.
29.Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2008.
30.Wierzbicka A., Emocje. Język i „skrypty kulturowe”, в: Język – umysł – kultura, Warszawa 1999, c. 163–189.
31.Wierzbicka A., Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa 1971.
32.Wierzbicka A., Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin 2006.
33.Zaron Z., Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej. (Kochaj bliźniego swego), Wrocław 1985.
34.Słowniki
35.Словарь русского языка, ред. А.П. Евгеньева, Москва 1984.