Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych

Autorzy: Danuta Bieńkowska
Uniwersytet Łódzki

Elżbieta Umińska-Tytoń
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: Łódź, folklor miejski, język folkloru
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (43-55)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the article is a reconstruction of the image of the city and its inhabitantsdone on the basis of nearly seventy songs found in Łódź folklore texts from the interwarperiod.The regionality of folklore texts is shown in particularly strong way in the image ofthe city and its space. It is indicated by local names, authentic urban object names: cafes,restaurants and also by quite realistic image of the city.In the contrary, the picture of two main social classes of inhabitants – the factoryworkers and the outcasts of the society – is rather standardized, typical and generalized.If we compare the texts from Łódź to the texts from Warsaw, striking similaritywill be easy to observe. The resemblance is obvious in the naming (personal names), thelanguage used by the social classes, and in the way of evaluating the social attitude – particularlyin relation to the criminal world.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartmiński J., Folklor – język – poetyka, Wrocław 1990, w: tenże, O języku folkloru, Wrocław 1973.
2.Bieńkowska D., Kamińska M., Wartościowanie w tekstach polszczyzny mówionej łodzian, w: Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe, Łódź 2000.
3.Folklor robotniczej Łodzi. Pokłosie konkursu, Wrocław 1976.
4.Kamińska M., Jak „obcych” nazywają łodzianie, w: taż, Polszczyzna mówiona mieszkańców Łodzi i okolic w ujęciu socjolingwistycznym, Łódź 2005.
5.Krawczyk-Wasilewska V., Współczesna wiedza o folklorze, Warszawa 1986.
6.Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Jeszcze o perspektywach badawczych w studiach nad polszczyzną miejską Poznania, w: Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy, zagrożenia, red. Z. Cygal-Krupa, Kraków-Tarnów 2008.
7.Śpiewnik łódzki, red. T. Szewera: część I, oprac. E. Ajnenkiel, Łódź 1983; część II, oprac. J. Ludwicka, Łódź 1983; część III, Łódź 1985.
8.Wieczorkiewicz B., Warszawskie ballady podwórzowe. Pieśni i piosenki warszawskiej ulicy, oprac. muz. Z. Wiehlera, Warszawa 1971.