Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej

Autorzy: Elżbieta Skorupska-Raczyńska
PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: językowa kreacja świata, leksyka, stereotyp
Rok wydania:2015
Liczba stron:21 (311-331)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In her novel, Meir Ezofowicz, the author provides an insight into the social and culturalreality of a Jewish borderland town in the second half of the 19th century. The fourJewish families featured in the novel come from diverse cultural, socio-economic, andreligious backgrounds. The linguistic images created by Orzeszkowa reflect the stereotypicalperception of reality, and, at the same time, condemn all anti-social behaviour,including that observed within the Jewish diaspora community.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzezina M., Polszczyzna Żydów, Warszawa – Kraków 1986.
2.Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G., Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000.
3.Detka J., „Żydowska kwestia”, w: Słownik literatury polskiej XIX w., red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994.
4.Herzt A., Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988.
5.Kochowska W., M. Wojecki, Żydzi w Polsce, Zielona Góra 1994.
6.Kowalski P. , Leksykon Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 1998.
7.Lewin I., Z historii i tradycji: szkice z dziejów kultury żydowskiej, Warszawa 1983.
8.Orzeszkowa E., Listy zebrane, t. I, Wrocław 1954.
9.Orzeszkowa E., Meir Ezofowicz, Warszawa 1988.
10.Rostworowski M., Żydzi w Polsce, Warszawa 1993.
11.Skorupska-Raczyńska E., Kulturowe słownictwo Żydów w polszczyźnie ogólnej, Prace Gorzowskiego Stowarzyszenia Naukowego, 1/2007, Gorzów Wielkopolski 2007.
12.Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927.
13.Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w, Warszawa 1986.
14.Trzaski, Everta, Michalskiego, Encyklopedia Staropolska, opr. A. Brückner, Warszawa 1939.
15.Z dziejów Żydów w Polsce, red. W. Tylocha, Warszawa 1983.
16.Żbikowski A., Żydzi, Wrocław 2000.