Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym

Autorzy: Agnieszka Rypel
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: konceptualizacja, tekst artystyczny, dyskurs edukacyjny
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (407-420)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the article is preliminary research how the functioning of artistic textsin educational discourse affects their conceptualization. This problem is shown on theexample of the fragments of artistic texts posted in school books. This texts contributeto preserve or break old stereotypes and create new cultural patterns – in this way theymould specific didactic image of the world.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksandrzak S., Przyrowski Z., Czytanki dla klasy IV, Warszawa 1957.
2.Bartmiński J., Pojęcie językowego obrazu świata i sposoby jego operacjonalizacji, w: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki, Poznań 2010.
3.Bartmiński J. Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.
4.Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007.
5.Bugajski M., Wojciechowska A., Językowy obraz świata a literatura, w: Języka a Kultura, t. 13, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.
6.Chemperek D., Kalbarczyk A., Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Klasa I, część 1, Warszawa 2012.
7.Derlukiewicz M., Słowa na start! Podręcznik języka polskiego do kształcenia literackiego i kulturowego. Klasa V, Gdańsk 2006.
8.Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
9.Jędrychowska M., Kłakówna Z. A., To lubię! Podręcznik języka polskiego dla klasy IV. Teksty i zadania. Książka ucznia, Kraków 1996.
10.Kowalczykowa A., Mrowcewicz K., Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Język polski dla klas II gimnazjum, Warszawa 2000.
11.Krakowiak T., Analiza dyskursu – próba nakreślenia pola badawczego, w: Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. A. Horoletes, Toruń 2008, s. 48-59.
12.Kubski B., Dobraniecki S., Na zagonie. Czytanki polskie dla klasy II szkół powszechnych II stopnia, kurs A, Lwów 1936.
13.Langacker R., Wykłady z gramatyki kognitywnej, red. H. Kardela, przeł. H. Kardela, Lublin 1995.
14.Łuczak A., Murdzek A., Między nami. Język polski. Podręcznik dla klasy IV, Gdańsk 2001.
15.Nocoń J., Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, Opole 2009.
16.Puzynina J., Ideologia w języku polskim, w: Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2008.
17.Rypel A., Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego. Na przykładzie podręczników z lat 1918-2010, Bydgoszcz 2012.
18.Rypel A., Obraz miasta w wybranych podręcznikach do języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej, w: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana kulturowo i społecznie 2, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2008.
19.Rypel A., Płeć kulturowa jako składnik dydaktycznego obrazu świata w podręcznikach języka polskiego – stereotypy i zmiany, w: Języka a Edukacja 2. Tekst edukacyjny, red. J. Nocoń, A. Tabisz, Opole 2013.
20.Tokarski R., Kulturowe i tekstotwórcze aspekty profilowania, w: Profilowanie w języku i tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998.
21.Żurek S. J., Komentarz do podstawy programowej przedmiotu „język polski”. Koncepcja podstawy programowej języka polskiego, w: Podstawa kształcenia ogólnego z komentarzami, T. 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2009.