Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014
Funkcje barw w powieści Bambino Ingi Iwasiów

Autorzy: Agnieszka Szlachta
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: językoznawstwo współczesne językowa kreacja świata barwa
Rok wydania:2014
Liczba stron:12 (275-286)

Abstrakt

The aim of this paper is to isolate and characterize linguistic expressions with components of color names contained in the novel Bambino by Inga Iwasiów. In the article is used a linguistic and stylistic method of analysis literary texts. It should fi rst be noted that in the novel there is no a lot of color names. The most common color name is red (27x), then – white (25x), grey (17x), black (12x) and green (10x). Other names of the colors have been used less than ten times. In the novel Bambino names of colors were used – mostly – in the contexts established in the Polish culture. The key word is the gray color which takes particular importance in the analyzed novel. Other colors – even appearing occasionally – are important for the creation of the world presented in the novel.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąba S., Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989.
2.Białoskórska M., Rzepka W. R., Językowa kreacja obrazu wody w „Sonetach krymskich” na tle wybranych utworów Adama Mickiewicza, w: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 5, cz. 2, Poznań, 1999, s. 91-103.
3.Bielska-Krawczak J., Szary człowiek, szara rzeczywistość (wizja życia w PRL-u
4.na podstawie nie tylko Zbyluta Grzywacza i Stanisława Barańczaka), w: Barwa
5.w języku, literaturze i kulturze, t. 2, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2011, s. 159-166.
6.Czachorowska M., „Zmysłowy” spacer po dawnej Bydgoszczy, w: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 2, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2008, s. 193-200.
7.Iwasiów I., Bambino, Warszawa 2008.
8.Komorowska E., Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Szczecin 2010.
9.Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.
10.Kornhauser J., Język we współczesnej literaturze polskiej, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999,
11.s. 166-180.
12.Michałowski P., Kolor w poezji, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze, pod red.
13.E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 132-143.
14.Seniów A., Funkcja barw w językowej kreacji przyrody w „Chamie” Elizy Orzeszkowej, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 155-162.
15.Seniów A., Językowa kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej, Szczecin 2011.
16.Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995.
17.Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2008, t. 1 – 4.
18.Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol,
19.A. Stankiewicz, Warszawa 2010.