Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
O różnych postaciach potoczności (Na materiale pamiętników Zofii Stryjeńskiej)

Autorzy: Danuta Bieńkowska ORCID
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny Łódź

Elżbieta Umińska-Tytoń ORCID
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Łódź
Słowa kluczowe: Zofia Stryjeńska pamiętniki styl potoczny
Rok wydania:2018
Liczba stron:24 (23-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Stylistycznojęzykowa analiza pamiętników Zofii Stryjeńskiej – będących znakomitym źródłem do opisu żywej, potocznej, prywatnej polszczyzny osoby wykształconej, sprawnie posługującej się standardowym językiem ogólnym – zmierza do pokazania tych cech idiolektalnych autorki, które z jednej strony mają charakter typizujący i utożsamiający, z drugiej zaś indywidualizujący i dyferencjalizujący, pokazujący twórcze podejście autorki do języka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródło
2.Stryjeńska, Zofia. Chleb prawie że powszedni. Kronika jednego życia, oprac. Maria Budzińska i Angelika Kuźniak, przedm. Angelika Kuźniak. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016.
3.Opracowania
4.Bartmiński, Jerzy. „Styl potoczny”. W: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Lubelskiego, 2001, 115–134.
5.Bogdanowicz, Elżbieta. „Metafory z nazwami własnymi w strukturze jako wykładnik wartościowania (na materiale polskiej i rosyjskiej publicystyki prasowej)”. Studia Wschodniosłowiańskie 16 (2016): 165–173.
6.Kosyl, Czesław. „Nazwy osobowe”. W: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Lubelskiego, 2001, 431–445.
7.Kudra, Andrzej. „Idiolektem w mur, czyli o idiolekcie, idiostylu i krytycznej analizie dyskursu – na przykładzie felietonów Krzysztofa Skiby w tygodniku Wprost”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1 (2011), 14, 27–34.
8.Malec, Maria. Imię w polskiej antroponimii i kulturze. Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, 2001.
9.Skubalanka, Teresa. „Rola języka mówionego i pisanego”. W: Język polski. Poprawność, piękno, ochrona, red. Stanisław Urbańczyk. Bydgoszcz: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, 9–18.
10.Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski. T. I–XI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1958–1969.
11.Tokarski, Ryszard. „Słownictwo jako interpretacja świata”. W: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Lubelskiego, 2001, 343–370.
12.Umińska-Tytoń, Elżbieta. „Z problematyki kształtowania się stylu potocznego”. Stylistyka II (1993): 51–59.