Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-15
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
Obraz Indian w "Listach z podróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza w kontekście publicystyki „Wędrowca”. Cz. II. Sposoby prezentacji społeczności indiańskiej

Autorzy: Magdalena Pietrzak ORCID
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Łódź
Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz reportaż Indianie
Rok wydania:2018
Liczba stron:17 (243-259)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie obrazu rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, nakreślonego przez Henryka Sienkiewicza w Listach z podróży do Ameryki. Obraz ten był konfrontowany z obrazem Indian przedstawionym w artykułach „Wędrowca”. Analizy dowiodły, że Sienkiewicz szczególnie chętnie opisywał przedstawicieli społeczności indiańskiej z perspektywy ich wyglądu zewnętrznego, uwarunkowań kulturowych oraz cech psychicznych. W mniejszym stopniu interesował go aspekt społeczny, ekonomiczny i religijny. Punkt widzenia Europejczyka jest dominującym w opisie i ocenie Indian zarówno w Listach z podróży, jak i artykułach „Wędrowca”. Przy czym Sienkiewicz starał się stworzyć w miarę zobiektywizowany obraz społeczności indiańskiej. Indianie ukazani byli jako ci, którym zabiera się wolność, a ich głównym wrogiem jest postęp cywilizacyjny. Z kolei w publicystyce „Wędrowca” dominuje obraz Indian jako wrogów cywilizacji, stanowiących zagrożenie dla białych osadników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła
2.„Czerwonoskórzy naszych czasów”, Wędrowiec 193 (1873): 170–172.
3.Horodyński, Bolesław. „Historya pokolenia Omaha”. Wędrowiec 24 (1884): 286–287.
4.„Indjanie Ameryki Północnej i ich życie społeczne”. Wędrowiec 2 (1883): 19–22.
5.„Indjanie Ameryki Północnej i ich życie społeczne”. Wędrowiec 3 (1883): 40–42.
6.„Indjanie Ameryki Północnej i ich życie społeczne”. Wędrowiec 4 (1883): 51–53.
7.„Indjanie Ameryki Północnej i ich życie społeczne”. Wędrowiec 5 (1883): 69–71.
8.„Indjanie Ameryki Północnej i ich życie społeczne”. Wędrowiec 6 (1883): 84–87.
9.Doroszewski, Witold, red. Słownik języka polskiego. T. I–XI, http://sjp.pwn.pl/doroszewski/html.
10.Sienkiewicz, Henryk. Listy z podróży do Ameryki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
11.Sienkiewicz. Henryk. Listy. T. III. Część pierwsza. Listy opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy Instytut Książki, 2007.
12.„Z życia Indjan Stanów Zjednoczonych Ameryki”. Wędrowiec 42 (1888): 499–500.
13.Opracowania
14.Bartmiński, Jerzy. „Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata”. W: Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999, 103–120.
15.Giełżyński, Witold. Prasa warszawska 1661–1914. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.
16.Kmiecik, Zenon. Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864–1885). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
17.Kowalska, Danuta, Pietrzak, Magdalena. „Przedstawiciele obcych narodowości w oczach Sienkiewicza podróżnika”. „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze”, Wokół dziejów używania polszczyzny – wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikacyjne, Zielona Góra, 2017, s. 171–193.
18.Najder, Zdzisław. „O «Listach z podróży» do Ameryki Henryka Sienkiewicza”. Pamiętnik Literacki 46/1 (1955), 54–122.
19.Niewiara, Aleksandra. Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.
20.Pietrzak, Magdalena. „Obraz Indian w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza w kontekście publicystyki «Wędrowca». Cz. I. Sposoby nazywania przedstawicieli społeczności indiańskiej” – w druku.
21.Rółkowska, Maria. „Między mitem dobrego a złego dzikusa: rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej w XIX-wiecznych relacjach z podróży pisarzy polskich”. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 5 (2009): 187–197.
22.Sandler, Samuel. „Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza: tropy «Sachema»”. Pamiętnik Literacki 57/3 (1966), 39–88.
23.Stocka, Anna. „Mit amerykańskiego zachodu na łamach czasopisma «Wędrowiec»” (1863–1906)”. Białostockie Teki Historyczne 13 (2015): 169–189.
24.Stocka, Anna. „Zdobywanie «Dzikiego Zachodu» po wojnie secesyjnej w świetle «Wędrowca»”. Białostockie Teki Historyczne 5 (2007): 103–126.