Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju

Autorzy: Zdzisława Elżbieta Niemczewska
Wydział Gospodarki Międzynarodowej (Katedra Turystyki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony wzrost gospodarczy globalizacja ekorozwój
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (57-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest ukazanie problematyki związanej ze współczesną fazą globalizacji i wzrostem gospodarczym zgodnym z zasadami rozwoju zrównoważonego, wydawać by się bowiem mogło, że rozwój cywilizacyjny ludzkości, szybki postęp naukowo-technologiczny, jaki dokonał się w ostatnich latach, oraz coraz szybszy postęp zjawiska globalizacji powinien przyśpieszyć procesy „naprawy świata” oraz zapewnić rozwój gospodarczy zgodny z zasadami rozwoju zrównoważonego na płaszczyznach: gospodarczej, społecznej oraz środowiskowej. Niestety, okazuje się, że tak jak w niektórych sferach udaje się osiągnąć zamierzone efekty, tak w innych efekty te są  niezadowalające. Działalność organizacji międzynarodowych, które mają zapewnić sprawne współdziałanie rządów państw oraz osiąganie celów ponadnarodowych i światowych, nie zawsze zapewnia ich osiągnięcie, przynajmniej w zamierzonym czasie. Co jest zatem problemem? Dlaczego nie wszystkie tak ważne dla świata kwestie związane z rozwojem zrównoważonym nie są rozwiązane pomimo tak daleko posuniętego rozwoju ludzkości? Dlaczego wciąż pozwalamy na to, aby ogromne korporacje transnarodowe, które są niemal symbolem współczesnej fazy globalizacji, wykorzystywały luki w prawie na przykład środowiskowym krajów mniej rozwiniętych i przenosiły tam swoją produkcję, rażąco wykorzystując zasoby przyrodnicze i przyczyniając się do pogłębiania procesów degradacji środowiska? Odpowiedź znajduje się w niezmiennym dążeniu rządów państw do wzrostu gospodarczego wyrażającego się w wielkości wytworzonych dóbr i usług. Społeczeństwa natomiast tak pojmowany wzrost gospodarczy wiążą z ciągłym dążeniem do poprawy warunków życia, co przekłada się na stałe podwyższenie statusu ekonomicznego poprzez nabywanie coraz to nowych dóbr i usług. Ludzkość nie może poradzić sobie z problemami, których rozwiązanie wymagałoby nie tyle wyrzeczeń i często zmiany przyjętego stylu życia, co przede wszystkim zmiany sposobu myślenia. A koszty niwelacji różnić pomiędzy społeczeństwami w gospodarce globalnej są i prawdopodobnie będą coraz wyższe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, red. S. Kowalczyk, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
2.Eseje o stabilności finansowej. Księga Jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012.
3.Gospodarka a środowisko przyrodnicze, red. T. Madej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
4.How Green is the City? Sustainability Assessment and the Management of Urban Environments, red. D. Devuyst, L. Hens, W. De Lannoy, Columbia University Press, New York 2001.
5.Pietrewicz J., Ochrona środowiska w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
6.Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008.
7.Strategie przedsiębiorstw wobec zrównoważonego rozwoju, red. K. Kuciński, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
8.Technologies for Cleaner Production and Products. Towards Technological Transformation for Sustainable Development, OECD, Washington 1995.
9.Technology, Globalization and Sustainable Development. Transforming the Industrial State, red. N.A. Ashford, R.P. Hall, Yale University Press, New Haven, Conn. 2011.