Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Sytuacja wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w warunkach offshoringu

Autorzy: Paula Reczek
Wydział Ekonomii i Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Słowa kluczowe: offshoring outsourcing pracownicy wykwalifikowani pracownicy niewykwalifikowani
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (67-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obserwowane procesy globalizacyjne zmieniają sytuację na runku pracy. Jednym z przejawów globalizacji jest zjawisko offshoringu, czyli przenoszenia działalności gospodarczej poza granice kraju. Wpływ offshoringu na rynek pracy, zwłaszcza na sytuację pracowników w krajach wysoko rozwiniętych, wzbudza kontrowersje. Pojawiły się liczne artykuły ostrzegające przed utratą miejsc pracy. Jednocześnie relatywnie niewiele badań poświęconych jest analizie tego, jak offshoring wpływa na podział pracy i dochodu, co stanowi problem badawczy niniejszego artykułu. Celem opracowania jest pokazanie, kto zyskuje, a kto traci na rynku pracy w warunkach offshoringu. W części pierwszej przedstawione zostały podstawowe pojęcia, różnica między outsourcingiem a offshoringiem oraz przyczyny nasilania się tych zjawisk. Następnie omówione zostały tendencje demograficzne na światowym rynku pracy, by w ostatniej części pracy wykazać różny wpływ offshoringu na sytuację pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Światowy, http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI.
2.Blinder A., How Many U.S. Jobs Might Be Offshorable?, „CEPS Working Paper” 2007, no. 142, http://www.princeton.edu/ceps/workingpapers/142blinder.pdf.
3.Burstein A., Vogel J., Globalization, Technology, and the Skill Premium: A Quantitative Analysis, „NBER Working Paper” 2010, no. 16459, http://www.nber.org/papers/w16459.
4.Dornbusch R., Fischer S., Samuelson P., Heckscher-Ohlin Trade Theory with a Continuum of Goods, „Quarterly Journal of Economics” 1980, vol. 95, no. 2, http://www.hec.unil.ch/ocadot/ATdocs/papers/dornbusch.pdf.
5.Feenstra R., Advanced International Trade: Theory and Evidence, Davis, and National Bureau of Economic Research, University of California 2002, http://phamtrung.wikispaces.com/file/view/Advanced+International+Trade+Theory+and+Evidence.pdf.
6.Feenstra R., Offshoring in the Global Economy: Microeconomic Structure and Macroeconomic Implications, MIT Press, Cambridge, Massachusetts–London 2010.
7.Friedman T.L., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Rebis, Poznań 2006.
8.Gay Ch.L., Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
9.Grossmana G., Rossi-Hansberg E., Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring, „American Economic Review” 208, vol. 98, no. 5, http://www.princeton.edu/~erossi/TT.pdf?referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.pl%2Fscholar%3Fhl%3Dpl%26q%3DGene%2BGrossman%2B%25282008%2529%26btnG%3D%26lr%3D#search=%22Gene%20Grossman%20%282008%29%22.
10.Hanson G., Harrison A., Trade Liberalization and Wage Inequality in Mexico, „Industrial and Labor Relations Review” 1999, vol. 52, no. 2, http://www.jstor.org/stable/2525166.
11.ILO (Światowa Organizacja Pracy), http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html.
12.IMF, World Economic Outlook, Spillovers and Cycles in the Global Economy, April 2007, Chapter 5: The Globalization of Labor.
13.Oczkowska R., Offshoring jako szansa wykorzystania globalnych zasobów kapitału ludzkiego, www.ur.edu.pl/file/21659/15.pdf‎.
14.OECD, Education Indicators in Focus, May 2012.
15.Rajan R., Offshoring, Unemployment, and Welfare with Risk Averse Workers, Current Draft, University of California – Irvine 2013, http://www.economics.uci.edu/~pranjan/papers/offshoring_policy.pdf.
16.Reczek P., Podział pracy i dochodu w warunkach offshoringu, w: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, red. C. Szmidt, Poltext, Warszawa 2014.
17.Stiglitz J., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
18.Stolper W., Samuelson P., Protection and Real Wages, „The Review of Economic Studies” 1941, vol. 9, no. 1, http://www.sba.muohio.edu/dunlevja/Course%20Links/EC441/stolper_samuelson.pdf.
19.Tomkiewicz J., Income Inequality and the Current Phase of Globalization, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju” zorganizowanej przez TIGER na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 10–11 października 2013.
20.Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
21.„The Economist” 2013, Special Report: Offshore Finance, February.
22.UN, Population Prospects: The 2004 Revision Population Database.
23.UNCTAD, http://www.unic.un.org.pl/wir/wir2004_offshoring.php.
24.UNCTAD, World Investment Report. Non-equity Modes of International Production and Development, Geneva 2011, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2011_en.pdf.
25.Winkler D., Service Offshoring and Its Impact on the Labour Market. Theorretical Insights, Empirical Evidence, and Economic Policy Recommendations for Germany, Physica-Verlag A Springer Company, Berlin–Heidelberg 2009.