Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)
Zmiany na polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych w warunkach globalizacji

Autorzy: Joanna Hawlena
Wydział Bioinżynierii (Katedra Turystyki i Rekreacji) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Michał Dudek
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Słowa kluczowe: transport lotniczy globalizacja liberalizacja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (9-22)

Abstrakt

Rynek pasażerskich usług lotniczych podlega ciągłym intensywnym przemianom organizacyjnym, techniczno--technologicznym i ekonomicznym. Powoduje to zmianę relacji rynkowych, na które w znacznym stopniu wpływa rozwój nowych, silnych centrów gospodarczych świata. Rosnąca dynamika tego procesu, spowodowana postępującą liberalizacją i umacnianiem się regionalnych wspólnot gospodarczych, powoduje jednak nieznany dotąd wzrost poziomu konkurencji międzynarodowej. W artykule zaprezentowano problematykę związaną z postępującym procesem globalizacji w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pasażerskich przewozów lotniczych. Przedstawiono także zmiany dokonujące się w relacjach pomiędzy oferentami w polskim sektorze usług lotniczych będące skutkiem wejścia na rynek dużych przewoźników azjatyckich. Powstające z tego powodu przewartościowanie w hierarchii konkurencyjnej ma istotny wpływ na politykę cenową oraz kształtowanie się jakościowych standardów usług. Celem zaprezentowanych rozważań jest identyfikacja skutków i współzależności występujących na globalnym rynku pasażerskich usług lotniczych oraz dokonanie oceny efektów oddziaływania procesu globalizacji w sektorze i na rynku pasażerskiego transportu lotniczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cheng-Jui Lu A., International Airline Alliances EC Competition Law/US Antitrust Law and International Air Transport, Kluwe Law International, The Hague–London–New York 2002.
2.Dudek M., Zmiany reguł konkurencyjnych po wejściu nowego przewoźnika na rynek lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce, „Autobusy” 2013, nr 3.
3.Emirates będą największą linią na świecie? http://www.rp.pl/artykul/1059374.html (24.10.2013).
4.http://www.egospodarka.pl/art/galeria/90855,Bilety-lotnicze-Azja-za-pol-ceny,1,39,1.html (5.02.2013).
5.Lenartowicz-Łysik A., Proces globalizacji sektora pasażerskich przewozów lotniczych i jego wpływ na strukturę podmiotową sektora, w: Uwarunkowania i modele strategii funkcjonalnych marketingu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2003.
6.Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2003.
7.Marciszewska E., Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, SGH, Warszawa 2001.
8.Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
9.Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE–Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
10.Radomyski A., Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku usług lotniczych w warunkach silnej konkurenci, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
11.Ruciński A., Transport lotniczy, w: Transport, aktualne problemy integracji z UE, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
12.Rudawska J., Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2009.
13.Qatar Airways – już niebawem na polskim niebie, Rynek Infrastrktury/Rzeczpospolita z 16.11.2013
14.Sayer H.S., Global regionalization. Core Periphery Trends, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006, vol. 16.
15.Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja, strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
16.Tanie bilety na loty krajowe i międzynarodowe, http://www.lot.com/pl/pl/web/newlot/home (8.03.2013, 4.04.2013).
17.www.fru.pl (5.02.2013).