Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013)

Autorzy: Wacław Jarmołowicz
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Instytut Finansów

Sławomir Kuźmar
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Słowa kluczowe: zatrudnienie wzrost gospodarczy bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (55-68)
Klasyfikacja JEL: J01 J21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest próba teoretycznego objaśnienia istoty bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczegow Polsce oraz dokonanie empirycznej analizy i oceny kształtowania się poziomu i dynamiki zatrudnienia oraz stopywzrostu gospodarczego w polskich regionach w latach 1995–2013. W powyższym kontekście przedstawiono podstawoweustalenia teoretyczne oraz wyniki wcześniejszych badań empirycznych, dotyczących zjawiska bezzatrudnieniowegowzrostu gospodarczego. Przeprowadzone analizy i oceny wykazały przy tym, że w badanym okresie występowałypodokresy, w których wyraźnie obserwowano bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy. Analiza sektorowej strukturygospodarki wykazała ponadto, że jedną z potencjalnych przyczyn tego zjawiska mógł być czynnik strukturalny w postacinadmiernego udziału zatrudnienia w rolnictwie w stosunku do udziału produkcji tego sektora w łącznej wielkości produkcji.Ustalenia empiryczne pozwoliły zarazem na oszacowanie teoretycznej granicy bezzatrudnieniowego wzrostugospodarczego, która w analizowanym okresie wynosiła 3,1%.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosik, K. (2011). Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego. Studia Ekonomiczne, 3 (LXX), 229–250.
2.Bhorat, H., Oosthuizen, M. (2006). Evolution of the Labour Market 1995–2002. W: H. Bhorat, R. Kanboor (red.), Poverty and Policy in Post-Apartheid South Africa (s. 143–200). Cape Town: Human Science Research Council.
3.Ciżkowicz, P., Rzońca, A. (2003). Uwagi do artykułu Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego i Tomasza Tokarskiego pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993−2001. Ekonomista, 5, 675–699.
4.BDL (2016). Bank Danych Lokalnych GUS w Polsce. Pobrano z: http://stat.gov.pl/bdl.
5.GUS (2016). Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: www.stat.gov.pl.
6.ILO (2005). World Employment Report. Geneva: International Labour Office.
7.Islam, R. (2010). The Challenge of Jobless Growth in Developing Countries an Analysis with Cross-country Data. BIDS Occasional Paper Series No. 1. Bangladesh Institute of Development Studies.
8.Jamus-Hacura, M., Melich-Iwanek, K. (2013). Model segmentowy bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego. Zarządzanie i Finanse, 4/3 (11), 155–165.
9.Kuźmar, S. (2016). Stan i determinanty efektywnego gospodarowania zasobami pracy w regionie (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 1995–2013). Praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (maszynopis).
10.Kwiatkowski, E., Roszkowska, S., Tokarski, T. (2004). Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP. Ekonomista, 1, 39–68.
11.Kwiatkowski, E., Tokarski, T. (2004). Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska – tendencje i oczekiwania na przyszłość. W: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku (s. 79–90). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
12.Nickell, S.J. (1986). Dynamic Models of Labour Demand. W: O. Ashenfelter, R. Layard (red.), Handbook of Labor Economics: Volume 1 (Handbooksin Economics) (s. 473–522). North Holland.
13.Rogut, A. (2008). Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
14.Smith, S. (2003). Labour Economics. London: Routledge.
15.Socha, M., Sztanderska, U. (2000). Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.UNDP (1993). Human Development Report 1993. New York: United Nations Development Programe.
17.UDNP (1996). Human Development Report 1996: Economic Growth and Human Development. New York: United Nations Development Programe.