Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2017.14-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 14 (2017)
Households migration as a significant part of the globalization process
(Migracje gospodarstw domowych jako znaczący element procesu globalizacji)

Autorzy: Beata Świecka
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Agnieszka Wiśniewska
PhD student, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: globalizacja gospodarstwa domowe migracja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (27-36)
Klasyfikacja JEL: D14 D20 J61 R23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Globalizacja, jako proces, ściśle powiązany z rozwojem współczesnego świata ma wpływ na rozwój gospodarek narodowych, przedsiębiorstw, a także gospodarstw domowych, którym pozwala na podjęcie pracy w innym państwie. Jednym z elementów globalizacji stanowią migracje, które mają coraz większe znaczenie zarówno dla gospodarstw domowych, jak i gospodarek poszczególnych krajów. Celem artykułu jest analiza zjawiska migracji gospodarstw domowych jako istotnego elementu procesu globalizacji. Niewiele kwestii budzi tak wiele kontrowersji, co migracja, głównie migracja międzynarodowa. Po części wynika to z faktu, iż wiąże się ona z wieloma innymi problemami: gospodarki, demografii, polityki, bezpieczeństwa narodowego, kultury, języka, a nawet religii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Światowy (2006). Migration and Remittances. Easter Europe and the former Soviet Union.
2.Brzozowski, J. (2010). Zjawisko drenażu mózgów w teorii ekonomii. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
3.Castles, S., Miller, M.J. (2004). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press.
4.Caritas Roma (2012). Dossier Statistico Immigrazione. Retrieved from: www.caristasroma.it/immigrazione (17.01.2016).
5.Główny Urząd Statystyczny (2011). Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011. Retrieved from: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU_Gospodarstwa_domowe_w_2011r_wyniki_NSP2011.pdf.
6.Główny Urząd Statystyczny (2015). Statystyka międzynarodowa. Tablice o krajach według tematów. Retrieved from: www.stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa (22.12.2015).
7.GUS (2016). Retrieved from: www.stat.gov.pl.
8.Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych.
9.Gwiazdowski, R. (2014). Dlaczego Polacy emigrują. Retrieved from: www.forbes.pl/dlaczegopolacy-emigruja,artykuly,177240,1,1.html (23.12.2015).
10.Holzer, J. (1999). Demografia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Kaczmarczyk, P. (2008). Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
12.Ministére de l’économie et des finances (2012). Key French Social Security Figures. Retrieved
13.from: www.secure-socjal.fr/information (17.01.2016).
14.Kempny, M. (1998). Globalizacja. In: Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna naukowa.
15.Liberska, B. (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: PWE.
16.Migrant Integration Policy Indeks (2015). Retrieved from: http://mipex.eu/play (17.01.2016).
17.Ośrodek Badań nad Migracjami (2015). Biuletyn migracyjny No. 52. Retrieved from: biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny52_0.pdf (17.01.2015).
18.Robertson, R. (2001). Globalization Theory 2000+: Major Problematics’. In: G. Ritzer, B. Smart, Handbook of Social Theory. London: Sage.
19.Scholte, J.A. (2003). What is globalization? The definitional issue. Coventry: University of Warwick.
20.Stiglitz, J.E. (2007). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Walczak-Duraj, D. (2006). Podstawy współczesnej socjologii. Pabianice: Omega – praksis.
22.Wałęga, G. (2010). Gospodarstwa domowe a proces globalizacji. Wybrane problemy. In: Z. Dach, Polska wobec procesów globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne. Kraków: PTE.
23.Wolf, M. (2004). Why globalization Works. London: YU Press.
24.Work Service, CEED Institute (2015). Migracje Zarobkowe Polaków. Retrieved from: www.workservice.pl/.../Raport%20Work%20Service%20-%20Migracje (10.01.2016).
25.World Bank (2006). Retrieved from: www.worldbank.org.
26.Yang, X. (1995). Globalisation of the Automobile Industry: The United States, Japan and the People’s Republic of China. Westport: Praeger Publishers.
27.MIPEX. (2016). Migrant Integration Policy Index, www.mipex.eu.
28.www.caritasroma.it/immigrazione (2016).
29.www.securite-socjale.fr (2016).
30.Zalega, T. (2007). Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji. Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, 1, 7–24.
31.Zolberg, A.R. (1981). International migration and political perspective. In: M.M. Kritz, Ch.B. Kelly, S.M. Tomasi, Global Trends In migration: theory and research on international population movements. New York: Center of Migration Studies.