Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.16-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 16 (2018)
Ekonomiczne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej w tle ograniczeń budżetowych

Autorzy: Dorota Miśkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: atrakcyjność inwestycyjna samorząd terytorialny fundusze strukturalne Unia Europejska budżet polityka finansowa deficyt budżetowy
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (39-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Aktywność inwestycyjna stanowi nieodłączny strategiczny element funkcjonowania samorządu terytorialnego. Polskie jednostki samorządu terytorialnego są kluczowym inwestorem w sektorze publicznym, finansując blisko ¾ inwestycji tego sektora. Środki pomocowe Unii Europejskiej (Poniatowicz, 2014), stanowią istotny impuls wzrostu aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta zostanie utrzymana, a nawet wzmocniona w nowej perspektywie finansowej UE, tj. w latach 2014–2020. Celem opracowania jest identyfikacja najważniejszych czynników ekonomicznych i społecznych warunkujących wzrost atrakcyjności inwestycyjnej jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie ograniczeń budżetowych. Jako kluczowe determinanty w tym zakresie określono: 1) stan gospodarki; 2) wyniki operacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 3) wykorzystanie przez samorząd terytorialny instrumentów dotacyjnych UE; 4) możliwości zapewnienia przez samorząd terytorialny tzw. wkładu własnego, wymaganego przy absorpcji środków unijnych. Do uzyskania danych zastosowano przegląd literatury, dostępnych danych statystycznych i opracowań raportowych, co pozwoliło na określenie ekonomicznych uwarunkowań wpływających na atrakcyjność inwestycyjną regionów w świetle problematyki ograniczeń budżetowych.
Pobierz plik

Plik artykułu