Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 54.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wydatki budżetowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 – problem niedoboru środków
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
2. ZARZĄDZANIE BUDŻETEM CZASU JAKO DETERMINANTA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
3. Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich stabilność fiskalna
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
4. TRUDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZASPOKAJANIU POTRZEB I ZMIANA STRATEGII RADZENIA SOBIE Z NIMI NA PRZESTRZENI LAT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
5. Odpowiedzialny rozwój sektora finansów publicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
6. Wydatki inwestycyjne jako stymulanta wydatków bieżących w miastach na prawach powiatu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
7. Wybrane czynniki niestabilności publicznego systemu finansowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
8. MULTIPLIKACJA WYDATKÓW BUDŻETU ROLNEGO NA 2016 ROK PRZEZ BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
9. BUDŻET OBYWATELSKI JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO NA POZIOMIE LOKALNYM – PRZYKŁAD ŁODZI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
10. Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
11. Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
12. Kształtowanie się popytu gospodarstw domowych emerytów i rencistów na usługi związane ze zdrowiem w latach 1993-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
13. Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
14. Renesans koncepcji budżetowania od zera
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
15. Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
16. Budżet zadaniowy – narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
17. Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług - identyfikacja przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
18. Powiązania między konsolidacją sprawozdań finansowych i budżetowaniem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
19. Stosowanie cen wewnętrznych w rozliczaniu wydziałów działalności pomocniczej przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
20. Kluczowe parametry efektywności samorządowych jednostek budżetowych (na przykładzie pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej) - studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
21. Fundusz sołecki jako forma realizacji zadań gminy przez sołectwa
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Przejdź
22. Wyzwania polityki miejskiej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego – przykład miasta Krakowa
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
23. Wykorzystanie opcji rzeczywistych jako metody budżetowania kapitałowego – przegląd wybranych badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
24. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
25. Pomiar zróżnicowania odchyleń w kontroli budżetowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
26. Wpływ polityki budżetowej na społeczno-gospodarczy rozwój Polski – retrospekcja i przyszłość
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Przejdź
27. Sprawność fiskalna podatków dochodowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
28. Aspekty fiskalne zasady poboru akcyzy w kraju przeznaczenia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
29. Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
30. Istota związku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego – aspekty formalnoprawne i materialnoprawne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
31. Zróżnicowanie wieloletnich prognoz finansowych samorządów wojewódzkich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
32. Wieloletnie prognozowanie finansowe a konstrukcja wskaźnika zadłużenia szansą czy barierą dla rozwoju samorządu terytorialnego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
33. Efektywność wykorzystania wolnych środków w planowaniu budżetowym województw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
34. Koszty badań profilaktycznych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
35. Reference Budgets: A Case of Bulgarian Food Basket
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
36. Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach - prezentacja wyników badań empirycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
37. Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
38. Efektywność realizacji zadań publicznych na przykładzie jednostki budżetowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
39. Niezależność audytora wewnętrznego według badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
40. Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
41. Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje i wzrost polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
42. Wydatki na turystykę zorganizowaną polskich gospodarstw domowych w latach 2005-2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
43. The Structure of Income of Lubuskie Local Government Units
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
44. Sytuacja budżetowa gmin w latach 2014–2017
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
45. Analiza powiązań pomiędzy wydatkami a dochodami podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
46. Procedura tworzenia samorządowych zakładów budżetowych – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
47. Wpływ finansowania zewnętrznego na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
48. Ekonomiczne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej w tle ograniczeń budżetowych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Przejdź
49. Rola podatków w zasilaniu budżetu państwa – analiza na przykładzie Polski
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
50. Zasoby i sposoby wykorzystania czasu wolnego przez osoby w wieku 60 plus
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
51. Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
52. Dopuszczalność dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta) urzędu gminy (miasta) – analiza rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
53. Modyfikacje konstrukcji stabilizującej reguły wydatkowej w 2020 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Przejdź
54. Analiza finansowa przedsięwzięć rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
Strona