Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Sytuacja budżetowa gmin w latach 2014–2017

Autorzy: Kamil Borowski
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny gmina budżet
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (33-40)
Klasyfikacja JEL: H70 H71 H72
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zbadano poziom dochodów i wydatków gmin w latach 2014–2017. Wykorzystano literaturę przedmiotu, normy i przepisy prawne oraz sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) opracowane przez Ministerstwo Finansów i Regionalną Izbę Obrachunkową. Szczególną uwagę zwrócono na wydatki inwestycyjne, które stanowią ważny impuls rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska, K. (2005). Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach „project finance”. Warszawa: CeDeWu.
2.EKSL (1985). Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu 15.10.1985. Dz.U. 1994 nr 124, poz. 607.
3.Jastrzębska, M. (2007). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
4.Karolewska, M. (2018). Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów. Pobrane z: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=4F81FE063E284110C1257A620030A954&litera=I&SessionID=lhuwpqzh (1.04.2018).
5.Kozłowski, A.J. (2006). Rada gminy a procesy inwestycyjne samorządu lokalnego Warmii i Mazur. Wieś i Rolnictwo, 4 (133).
6.KR RIO (2017). Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku. Pobrane z: https://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2016/sprawozdanie_za_2016_r_www.pdf (9.05.2018).
7.Kusto, B. (2010). Sytuacja finansowa gmin o zróżnicowanym poziomie kapitału ludzkiego władz samorządowych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 167–176.
8.MF (2018). Ministerstwo Finansów. Sprawozdania Budżetowe. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/ ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (9.05.2018).
9.Nycz, M., Korostenskyi, R. (2014). Analiza struktury dochodów i wydatków gmin województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem działu: Transport i łączność w latach 2004–2013. W: M. Hajder (red.), Innowacyjna gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 89–98). Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
10.Poniatowicz, M., Dziemianowicz, R. (2016). Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia. Sectio H, 1, 295–303.
11.Rada Ministrów (2017). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6023712/20170531_ Omowienie+sprawozdania+za+2016+r.pdf (9.05.2018).
12.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95, z późn. zm.
13.Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2008 nr 88, poz. 539, ze zm.
14.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240.
15.Ustawa z 25.06.2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1045.