Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Efektywność realizacji zadań publicznych na przykładzie jednostki budżetowej

Autorzy: Adam Bujak
Słowa kluczowe: jednostka budżetowa efektywność miernik
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (35-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zaprezentowanie systemu pomiaru efektywności realizacji zadań publicznych w jednostce budżetowej oraz ocena tego systemu. Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu, a także materiałów źródłowych pochodzących z badanej jednostki. Wynik – Dokonanie oceny systemu pomiaru efektywności w badanym podmiocie poprzez wskazanie jego mocnych i słabych stron. Oryginalność/wartość – Osiągnięty wynik należy traktować jako podstawę do udoskonalania systemu pomiaru efektywności w badanym podmiocie, jak również w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kachniarz, M. (2012). Efektywność usług publicznych ‒ teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
2.Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, J., Misiąg, W., Tomalak, M. (2015). Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przewodnik. Wrocław: Presscom.
3.Modzelewski, P. (2014). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo ‒ efektywność ‒ budżet zadaniowy (s. 43–61). Warszawa: AON.
4.Orłowski, W.M. (2010). Cele formułowane w budżecie zadaniowym jako niezbędny element zarządzania środkami publicznymi przez efekty. W: M. Postuła, P. Perczyński (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej (s. 81–113). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
5.Pogoda, A., Chrzanowski, M., Marczewski, K. (2010). Fundamentalne znaczenie miernika jako elementu ściśle skorelowanego z celami w ramach budżetu zadaniowego. W: M. Postuła, P. Perczyński (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej (s. 115–171). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
6.Polityka konsumencka na lata 2014–2018 (2014). Warszawa: UOKiK.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z 17.06.2014 w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Dz.U. poz. 825.
8.Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.07.2015 w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Dz.U. poz. 55.
9.Sienkiewicz, P. (2014). Ewaluacja efektywności działania w analizie systemowej zarządzania bezpieczeństwem. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo ‒ efektywność ‒ budżet zadaniowy (s. 10–24). Warszawa: AON.
10.Skrzypek, E. (2012). Jakość i efektywność. Lublin: Wyd. UMCS.
11.Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
12.Szołno, O. (2015). Cele i mierniki monitorowania celów w systemie kontroli zarządczej i budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398, Zarządzanie kosztami i dokonaniami, 450–459. DOI: 10.15611/pn.2015.398.43.
13.Ustawa z 15.12.2000 o inspekcji handlowej. Dz.U. 2014, poz. 148, z późn. zm.
14.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.