Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Powiązania między konsolidacją sprawozdań finansowych i budżetowaniem

Autorzy: Halina Chłodnicka
Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: grupa kapitałowa budżetowanie konsolidacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (63-74)
Klasyfikacja JEL: G17 G30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie jest procesem, który decyduje o efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa. Budżetowanie to proces ciągły i wy­magający nieustannego patrzenia w przyszłość oraz analizowania. Wraz ze wzrostem zależności finansowych w podmiotach powiązanych rośnie także stopień skomplikowania ich obsługi. Nawet w przypadku ściśle powiązanych podmiotów w grupach kapitałowych występują spore trudności związane z koordynacją budżetów jednostek. Rozpatrując proces budżetowania w grupach kapi­tałowych, najpierw należałoby udoskonalić przepływ informacji pomiędzy podmiotami w grupie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2016). Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym. W: Wyzwa¬nia w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 442.
2.Czerny, J., Chłodnicka, H., Niedźwiecki, A. (2016). Interpretacje sprawozdań finansowych. War¬szawa: Texter.
3.Gabrusewicz, W., Remlein, M. (2011). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Jednostkowe i skonsolidowane. Warszawa: PWE.
4.Gierusz, A., Gierusz, M. (2010). Konsolidacja Sprawozdań Finansowych według MSSF Gdańsk:
5.ODDK.
6.Helin, A. (2009). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Gdańsk: EDO Sp. z o.o.
7.IIRC (2013). The International, <IR> Framework. Pobrane z: http://www.theiirc.org/wp-cntent/ up- loads/2013/12/13-12-08-The- International,-IR-Framework-2-1 pelf (20.11.2015).
8.Michałowska, K. (2014). Proces budżetowania i jego wpływ na sytuację finansową podmiotów gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803, Finanse, Rynki Finan¬sowe, Ubezpieczenia, 66, 409-417.
9.Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2002). Warszawa: SKwP.
10.Nowak, E. (2014). Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
11.Remlein, M. (2008). Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej. Poznań:
12.Wyd. AE w Poznaniu.
13.Sikacz, H. (2011). Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych. Warszawa: Jak.
14.Śliwa, J. (2011). Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych. Warszawa: Wyd. Naukowe Wy¬działu Zarządzania UW.
15.Zimon, G. (2015). Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przed-siębiorstw. W: Z. Luty (red.), Rachunkowość, polityka makroekonomiczna, globalizacja (s. 283-294). Wrocław.