Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Istota związku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego – aspekty formalnoprawne i materialnoprawne

Autorzy: Zbigniew Ofiarski
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny uchwała budżetowa wieloletnia prognoza finansowa
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (39-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Związki między dwiema odrębnymi uchwałami, to znaczy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwałą budżetową, zostały ukształtowane przez przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Bardziej stabilny charakter mają związki formalnoprawne wynikające przede wszystkim z ustrojowej pozycji i zakresu kompetencji przysługujących organom JST (wykonawczym oraz stanowiącym). Materialnoprawne związki między tymi uchwałami są mniej trwałe, ponieważ względnie częste zmiany uchwał budżetowych powodują konieczność aktualizowania treści wieloletnich prognoz finansowych wynikającą z ustawowego obowiązku osiągnięcia właściwego stopnia korelacji treści tych uchwał. Przyjęte aktualnie regulacje prawne prowadzą w praktyce do niezamierzonego przez ustawodawcę efektu, jakim jest faktyczny prymat, w sensie materialnoprawnym, uchwały budżetowej nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borodo, A. (2011). System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce. Toruń: TNOiK.
2.Czołpińska, E. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, 5, 33–43.
3.Duda, M. (2014). Komentarz do art. 182. W: P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (s. 928–940). Warszawa: C.H. Beck.
4.Gałecka, M. (2014). Zmiany budżetu a wieloletnia prognoza finansowa. W: W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego (s. 310–318). Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Grześkiewicz, W. (2014). Finanse samorządu terytorialnego. W: W. Grześkiewicz (red.), Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego (s. 177–334). Warszawa: Difin.
6.Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa; Wolters Kluwer.
7.Jędrzejczyk, M. (2011). Analiza i ocena charakteru prawnego Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2, 35–46.
8.Jońca, A., Krajewska, M. (2012). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego – podsumowanie dwóch lat doświadczeń. Finanse Komunalne, 11, 27–36.
9.Kotlińska, J., Salachna, J.M., Szczubiał, M. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa – jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować. Finanse Komunalne, 10 (dodatek), 3–23.
10.Kowalczyk, R. (2012). Aktualność zasad budżetowych w ustawie o finansach publicznych. Finanse Komunalne, 10, 30–35.
11.Leńczuk, J. (2014a). Komentarz do art. 229. W: P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (s. 1113–1114). Warszawa: C.H. Beck.
12.Leńczuk, J. (2014b). Komentarz do art. 230. W: P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (s. 1115–1118). Warszawa: C.H. Beck.
13.Mekiński, M. (2013). Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego – doświadczenia trzech lat budżetowych. W: K. Tetłak (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru (s. 75–91). Warszawa: Wydział Prawa i Administracji UW.
14.Michalski, Z. (2011). Wieloletnia prognoza finansowa i indywidualne wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów nowej ustawy o finansach publicznych. W: T. Guz, W. Bednaruk, M.R. Pałubska (red.), Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi (s. 373–394). Lublin: Wyd. KUL.
15.Miemiec, W. (2011). Wieloletnia prognoza finansowa – instrument wydłużenia planowania gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 41–48.
16.Piętak, A. (2015). Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie realizacji zasady jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetowymi. W: B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym (s. 576–583). Warszawa: Wolters Kluwer.
17.Salachna, J.M. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa jako formalna „wytyczna” konstrukcji budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W: J.M. Salachna (red.), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego – od projektu do sprawozdania (s. 15–64). Gdańsk: ODDK.
18.Salachna, J.M. (2011). Zmiany wieloletniej prognozy finansowej JST – problemy z interpretacją obowiązujących regulacji. Finanse Komunalne, 4, 14–25.
19.Salachna, J.M. (2013). Komentarz do art. 229. W: E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny (s. 897–899). Gdańsk: ODDK.
20.Salachna, J.M. (2015). Dlaczego należy poprawić mechanizmy Wieloletniej Prognozy Finansowej? Finanse Komunalne, 1–2, 61–67.
21.Sawicka, K. (2012). Wieloletnia prognoza finansowa samorządu terytorialnego – założenia, konstrukcja prawna. W: L. Etel, M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu (s. 323–332). Białystok: Temida 2.
22.Sawicka, K. (2013). Wieloletnia prognoza finansowa. W: W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego (s. 60–75). Warszawa: Wolters Kluwer.
23.Srocki, S. (2014). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument stabilizacji finansowej samorządu – zagadnienia prawne. Finanse Komunalne, 12, 5–14.
24.Swianiewicz, P. (2011). Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Warszawa: Municipium.
25.Tarnowski, W. (2015). Wieloletnia prognoza finansowa – fikcja czy instrument stabilizacji finansowej samorządu? Polemika. Finanse Komunalne, 5, 68–75.
26.Trykozko, R. (2010). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Taxpress.
27.Walasik, A. (2011). Wątpliwości dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. Samorząd Terytorialny, 1–2, 43–50.
28.Walczak, P. (red.) (2013). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi. Warszawa; C.H. Beck.