Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Niezależność audytora wewnętrznego według badań ankietowych

Autorzy: Beata Zaleska
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny niezależność jednostka samorządu terytorialnego jednostka budżetowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (151-159)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących stopnia niezależności audytorów wewnętrznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących audyt usługowo w JST i jednostkach budżetowych. Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych przeprowadzona w celu zidentyfikowania problemu badawczego, a także ankieta badawcza, której celem było uzyskanie informacji na temat niezależności audytorów wewnętrznych. Wynik badania opracowano na podstawie 10 anonimowych ankiet badawczych, z których udzielone odpowiedzi potwierdzają hipotezę autora, że poruszył zagadnienie trudne do zidentyfikowania i obiektywnej oceny przez respondentów. Mimo trudności z pozyskaniem materiału badawczego udzielone odpowiedzi pozwoliły dojść do wniosków, które dają obraz stopnia zachowania niezależności audytora wewnętrznego w badanych jednostkach. Większy stopień niezależności jest zachowany w jednostkach budżetowych i JST, gdzie audytorzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pewne utrudnienia, które mogą się pojawić w zachowaniu niezależności, wskazali usługodawcy zatrudnieni w JST na podstawie postępowania konkursowego. Wartość opracowania – Przedstawiono zagadnienia, które nie zostały szeroko przebadane. Brakuje wyników badań na temat przestrzegania niezależności audytora wewnętrznego w praktyce JST i jednostek budżetowych. Wynika to przede wszystkim z trudności pozyskania informacji na ten temat. Audytor wewnętrzny podlega kierownikowi jednostki, a zarazem wyraża opinię o obszarach działalności, za które kierownik jednostki odpowiada.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Komunikat nr 2 Ministra Finansów z 17.06.2013 w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. poz. 15.
2.Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów Publicznych w roku 2015 (2016). Warszawa: Departament Polityki Wydatkowej. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=6089f063-22fd-41df-a06e-9d03add0c572&groupId=764034 (10.06.2016).
3.Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz.U. poz. 1480.
4.Szczepankiewicz, E.I (2015). Funkcje oraz zadania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. W: E.I. Szczepankiewicz, A. Komela-Sowińska, R. Żółkowski, J. Klak, A. Szyba, K. Młynarczyk, M. Witkowska, A. Luma, Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 15–54). Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
6.www.iia.org.pl (15.09.2015).