Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Procedura tworzenia samorządowych zakładów budżetowych – ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe

Autorzy: Małgorzata Ofiarska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny samorządowy zakład budżetowy zadania publiczne budżet jednostki samorządu terytorialnego
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (221-233)
Klasyfikacja JEL: H70 H72
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

. Od 1 stycznia 2010 roku mogą być tworzone samorządowe zakłady budżetowe, ale znacząco ograniczono uprawnienia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) w zakresie ich tworzenia lub przekształcania. Ograniczenia mają aspekt podmiotowy oraz przedmiotowy. Celem opracowania jest analiza i ocena ustawodawstwa, orzecznictwa sądów i regionalnych izb obrachunkowych, a także dorobku doktryny prawa samorządu terytorialnego i prawa finansów publicznych dotyczących zakresu władztwa organów stanowiących j.s.t. w sferze tworzenia, przekształcania, łączenia oraz likwidowania samorządowych zakładów budżetowych. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że ustawodawca, wprowadzając podmiotowe i przedmiotowe ograniczenia w tworzeniu samorządowych zakładów budżetowych, pozostawił jednocześnie szeroki zakres swobody wyboru organom stanowiącym j.s.t. między formą gospodarki parabudżetowej (samorządowy zakład budżetowy) a formą gospodarki w pełni pozabudżetowej (spółka komunalna). W ten sposób dopuszcza realizację określonych zadań publicznych według reguł obowiązujących w sektorze finansów publicznych albo według zasad charakterystycznych dla sektora prywatnego. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatycznoprawną (jako metodę podstawową) oraz uzupełniająco metodę empiryczno-analityczną (w szczególności w odniesieniu do dorobku orzeczniczego sądów i regionalnych izb obrachunkowych).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aromiński, K. (2012). Podmiotowość podatkowa samorządowego zakładu budżetowego, wykonującego zadania własne jednostki samorządu terytorialnego. Przegląd Prawa Publicznego, 9, 37–45.
2.Bator, M. (2010). Realizacja zadań publicznych w zakresie komunikacji lokalnej. Nowe Zeszyty Samorządowe, 5, 82–83.
3.Bąkowski, T. (2012). „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty”, „zadania własne gminy”, „zakres działania gminy” oraz „sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym” w rozumieniu przepisów art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym. Gdańskie Studia Prawnicze, 2, 39–48.
4.Ciepiela, M. (2001). Formy komunalnej działalności gospodarczej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 18–23.
5.Glumińska-Pawlic, J. (2009). Gospodarka finansowa zakładów budżetowych i spółek prawa handlowego wykonujących zadania własne gmin o charakterze użyteczności publicznej. W: L. Patrzałek (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia (s. 47–57). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
6.Departament Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa (2013). Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za 2012 r., Warszawa.
7.Departament Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa (2016). Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za 2015 r., Warszawa.
8.Jagoda, J. (2012). Komentarz do art. 19. W: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz (s. 225–226). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
9.Jastrzębska, M. (2011). Fakultatywne zadania własne gminy w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Finanse Komunalne, 1–2, 35–42.
10.Kupis, P. (2013). Nadzór w komunalnych spółkach handlowych – uwagi na tle ustawy o gospodarce komunalnej oraz kodeksu spółek handlowych. Samorząd Terytorialny, 6, 37–47.
11.Kurkierewicz, K., Olech, Z. (2012). Konsekwencje prawne likwidacji zakładu budżetowego w kontekście kontynuacji realizacji projektów unijnych. Radca Prawny, 12, 22–24.
12.Modras, A. (2004). Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego. Samorząd Terytorialny, 7–8, 60–74.
13.Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 18.05.2011. NK.I.4131.169.2011.SDUD. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 76, poz. 1464.
14.Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 22.01.2014. NK-II.4131.6.2014.KK. Wspólnota 2014, 3, 58.
15.Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 26.01.2016. PN.4131.16.2016. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2016, poz. 567.
16.Stec, M. (2017). O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 33–47.
17.Szczepaniak, R. (2014). Dopuszczalny zakres działania spółki komunalnej. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2, 449–472.
18.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2018, poz. 994, z późn. zm.
19.Ustawa z 30.08.1996 o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Dz.U. 2017, poz. 1055, z późn. zm.
20.Ustawa z 20.12.1996 o gospodarce komunalnej. Dz.U. 2017, poz. 827, z późn. zm.
21.Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2018, poz. 995, z późn. zm.
22.Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie województwa. Dz.U. 2018, poz. 913, z późn. zm.
23.Ustawa z 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym. Dz.U. 2016, poz. 1828, z późn. zm.
24.Ustawa z 12.03.2004 o pomocy społecznej. Dz.U. 2018, poz. 1508, z późn. zm.
25.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.
26.Ustawa z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2018, poz. 2016, z późn. zm.
27.Ustawa z 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz.U. 2018, poz. 998, z późn. zm.
28.Ustawa z 9.03.2017 o związku metropolitalnym w Województwie Śląskim. Dz.U. 2017, poz. 730.
29.Uzasadnienie projektu ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych, VI kadencja, druk sejm. nr 1181.
30.Wyrok NSA z 22.12.2010. II GSK 1091/09. LEX nr 1125246.
31.Wyrok NSA z 14.03.2014. II GSK 75/13. LEX nr 1488148.
32.Wyrok WSA w Gliwicach z 5.02.2007. IV SA/GI 850/06. Legalis nr 107159.
33.Wyrok WSA w Gliwicach z 3.06.2008. IV SA/GI 66/08. LEX nr 511460.
34.Wyrok WSA w Gliwicach z 13.11.2017. IV SA/GI 391/17. Legalis nr 1697914.
35.Wyrok WSA w Opolu z 13.09.2011. II SA/Op 324/11. LEX nr 899086.
36.Wyrok WSA w Poznaniu z 16.07.2014. IV SA/Po 507/14. LEX nr 1498465.
37.Wyrok WSA w Warszawie z 2.12.2009. IV SA/Wa 1628/09. LEX nr 583438.
38.Wyrok WSA w Warszawie z 14.11.2012. I SA/Wa 786/12. LEX nr 1248133.
39.Wyrok WSA we Wrocławiu z 5.05.2011. III SA/Wr 110/11. LEX nr 1129377.