Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (2) 2018
The Structure of Income of Lubuskie Local Government Units
(STRUKTURA DOCHODÓW LUBUSKICH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO)

Autorzy: Agnieszka Paluch-Dybek
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: dochody budżet samorząd gmina
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (95-104)
Klasyfikacja JEL: H72
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejsze opracowanie ma charakter opisowy i wyjaśniający. Dotyczy prezentacji dochodów lubuskich jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015–2016 w aspekcie samodzielności finansowej oraz zobrazowania pozycji dochodów w strukturze budżetu gmin. Celem opracowania jest zapoznanie czytelnia ze strukturą dochodów budżetowych jak również prezentacja otrzymanych wyników. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę oraz wnioskowanie. Niezbędna była również dogłębna analiza źródeł prawa zewnętrznego oraz wnioskowanie na podstawie dostępnego sprawozdania z wykonania budżetów przez lubuskie jednostki samorządu terytorialnego w roku 2016. Wyniki Działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej RIO w Zielonej Górze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agopszowicz, A., Gilowska, Z., Taniewska-Peszko, M. (1999). Prawo samorządu terytorialnego w zarysie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
2.Czerski, P., Hanusz, A., Niezgoda, A. (2010). Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warsaw: Wolters Kluwer.
3.Gajl, N. (1992). Finanse i prawo finansowe. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Grześkiewicz, W. (2002). Zagrożenia wynikające z deficytu i samorządowego długu publicznego. Samorząd Terytorialny, 4, 37–47.
5.Hanusz, A., Niezgoda, A., Czerski, P. (2006). Dochody budżetu gminy. Warsaw: Wolters Kluwer.
6.Jastrzębska, M. (2005). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
7.Kotulski, M. (2000). Pojęcie i istota samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 1–2, 82–90.
8.Kornberger-Sokołowska, E. (2001). Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warsaw: Wydawnictwo Liber.
9.Kożuch, A., Brzozowska K. (2006). Istota i zakres zarządzania finansami lokalnymi. In: A. Kożuch, K. Brzozowska (eds.) Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi (pp. 11). Cracow: Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10.Kożuch, A., Mirończuk, A. (2005). Planowanie finansowe w gminie, Zarządzanie finansami lokalnymi. Białystok: Wydawnictwo Fundacja Współczesne Zarządzanie.
11.Miemiec, W. (2011). Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Warsaw: Wydawnictwo Difin.
12.Nowacka, E.J. (1997). Samorząd terytorialny w administracji publicznej. Warsaw: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
13.Niewiadomski, Z., Grzelczak, W. (1990). Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze.
14.Niewiadomski, Z., Siemiński, W., Sosnowski, P., Tetera, M. (2001). Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Bydgoszcz–Warsaw: Kwartalnik Prawa Publicznego.
15.Podgórski, K. (1991). Ustawowa regulacja zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 11–12, 20–26.
16.Ruśkowski, E. (1998). Struktura polskiego prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji i orzecznictwa sądowego. Warsaw: Wydawnictwo Polskie prawo finansowe.
17.Sadowska, B. (2014). Znaczenie i warunki stosowania zintegrowanych systemów informatycznych w sferze budżetowej. Warsaw: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
18.Sadowska, B. (2017). Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
19.Storczyński, J. (2006). Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym. Bydgoszcz–Chorzów: Oficyna Wydawnicza Branta.
20.Szewczuk, A. (2004). Strategia decentralizacji systemu finansów publicznych w Polsce i jej wpływ na funkcjonowanie sektora samorządowego, Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Poznań–Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
21.Talik, A., Lachiewicz, W. (2017). Dotacje z budżetów samorządu terytorialnego. Warsaw: C.H. Beck.
22.Wojewodzic, T., Płonka, A. (2008). Polityka gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości, Warsaw: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
23.Wójtowicz, W. (2003). Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Warsaw: Dom Wydawniczy ABC.
24.Zięba-Załucka, H. (1999). Samorząd Terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej po reformie ustrojowej – wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Fosze.
25.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Journal of Laws 2001 No. 142, item 1591 as amended.
26.Ustawa z 2.04.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Journal of Laws 2009 No. 114, item 946.
27.Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Journal of Laws No. 64, item 593 as amended.
28.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.11.1990 r., SA/P 1267/90, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 1990, No. 4, item 14.