Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
BUDŻET OBYWATELSKI JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO NA POZIOMIE LOKALNYM – PRZYKŁAD ŁODZI

Autorzy: Małgorzata Burchard-Dziubińska
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: budżet obywatelski zrównoważony rozwój Miasto Łódź
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (235-246)
Klasyfikacja JEL: H61 P25 R51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Koncepcja rozwoju zrównoważonego na początku wdrażania do praktyki budziła szereg wątpliwości co do możliwości jej operacjonalizacji. Krytycy zarzucali jej brak precyzyjnych kryteriów oceny projektów i trudności z pomiarem efektywności wdrożeń. Celem artykułu jest przeanalizowanie, czy poddane – poprzez głosowanie – społecznej ocenie projekty zgłoszone do realizacji z środków budżetu obywatelskiego, przyczyniają się do rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym. Badanie przeprowadzone w Łodzi pozwoliło wyciągnąć optymistyczny wniosek, że budżety obywatelskie, jeśli są odpowiednio zasobne, stają się dobrym narzędziem wdrażania rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bandarzewski, K. ( 2013). Ekspertyza dotycząca aktualnych podstaw prawnych i zmian niezbędnych dla rozwoju budżetów partycypacyjnych na poziomie lokalnym w Polsce. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego – Program Masz Głos, Masz Wybór.
2.Biała Księga (2001). European Governance. COM (2001), 428.
3.Brundtland, G.H. (1987). Nasza wspólna przyszłość. Warszawa: PWE.
4.Citizens as Partners (2001). OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation n policy-making. OECD.
5.Communication from the Commission of 25 July 2001 European governance – A white paper; COM (2001) 428 final – Official Journal C 287 of 12.10.2001.
6.Dąbrowiecki, Ł., Górski, R. (2010). Oddać władzę ludziom. Jak wprowadzić demokrację uczestniczącą w swojej gminie. Kraków: F.A.
7.Kłębkowski, W. (2013). Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi. Warszawa: Instytut Obywatelski.
8.Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji (2008). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,http://www.cnz.eurokreator.eu/dokumenty/Koncepcja_Good_Governance.pdf.
9.Podgórniak-Krzykacz, A. (2016). Local Governance – czyli jak równoważyć zarządzanie miastem, W: Z. Przygodzki (red.), Ekomiasto#Zarządzanie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ (2013). Łódź: Urząd Miasta Łodzi.
11.The European Consultative Forum on the Environment and Sustainable Development Activity and Self-assessment Report, 1997–2001, (2001). European Communities.
12.Trykozko, R. (2013). Ekspertyza prawna dotycząca możliwości wprowadzenia budżetu obywatelskiego w miastach. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego – Program Masz Głos, Masz Wybór.
13.Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.