Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Sprawność fiskalna podatków dochodowych

Autorzy: Michał Sosnowski
Słowa kluczowe: podatek dochodowy polityka fiskalna budżet luka podatkowa
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (43-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie podatków dochodowych w aspekcie warunków zapewniających sprawność i skuteczność realizacji ich fiskalnej funkcji. Metodologia badania – Dokonano klasyfikacji podatków, omówiono znaczenie ich funkcji fiskalnej, przedstawiono cechy, zalety i wady podatków dochodowych oraz przeprowadzono analizę dochodów budżetu z tytułu podatków dochodowych na tle pozostałych podatków w latach 2006–2016. Wynik – Rzeczona analiza pokazuje, że rola podatków dochodowych we wpływach podatkowych budżetu państwa jest dominująca, dlatego też tym większa jest potrzeba dbania przez władzę publiczną o właściwą wewnętrzną konstrukcję tych podatków, aby mogły spełniać swe funkcje w sposób sprawny i skuteczny. Oryginalność/wartość – W konkluzji stwierdzono, że tylko optymalna i spójna konstrukcja podatków oraz skoordynowane działanie służb skarbowych, które mogą ograniczać negatywne zjawiska w sferze realizacji celów polityki fiskalnej, to jest szarą strefę, stosowanie cen transferowych i inne działania w obszarze nielegalnej optymalizacji podatków, a tym samym stabilizować dochody podatkowe oraz redukować negatywny efekt ponoszenia danin publicznych przez społeczeństwo.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński, B., Dębowska-Romanowska, T., Kalinowski, M., Wójtowicz, W. (1997). Prawo finansowe. Warszawa: C.H. Beck.
2.Easterly, W., Rebelo, S. (1993). Fiscal Policy and Economic Growth. An Empirical Investigation. Working Paper 4499. Cambridge: NBER.
3.Elel, L. (2000). System podatkowy. W: E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe (s. 13–26). T. 2. Warszawa: Wyd. KiK.
4.Głuchowski, J.(2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
5.Harasimowicz, J. (1988). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWE.
6.Komar, A. (1995). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
7.Kuzińska, H. (2002). Rola podatków pośrednich w Polsce, Warszawa: Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
8.Litwińczuk, H. (red.). (2008). Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Majchrzycka-Guzowska, A. (2011). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: LexisNexis.
10.McKenzie, R.B. (1986). Macroeconomics. Boston: HMC.
11.Musgrave, R., Krzyżaniak, M. (1963). The Shifting of the Corporation Income Tax. Baltimore: The Johns Hopkins Press.
12.Novysedlák, V., Palkovičová, J. (2012). The Estimate of the Value Added Tax Revenue Loss, Institute for Financial Policy. Economic Analysis 25, The Ministry of Finance of the Slovak republic. Pobrane z: www.finance.gov.sk/ifp (24.01.2016).
13.Owsiak, S. (1999). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
14.Piekarz, R., Miarkowski, A. (2015). Znikające miliardy. Jak transfer dochodów za granicę drenuje polski budżet. Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 1, 1–24.
15.Roskamp, T. (1963). The Distribution of Tax Burden in a Rapidly Growning Economy. National Tax Journal, 16, 20–35.
16.Seligman, E.R.A. (1902). The Shifting and Incidence of Taxation. London: The Macmillan Company.
17.Sobiech, J. (2000). Wzajemne powiązania pomiędzy opodatkowaniem bezpośrednim a opodatkowaniem pośrednim. W: E. Czerwińska (red.), Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku (s. 161–174). T. 4: Opodatkowanie. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
18.Sokołowski, J. (1991). Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
19.Straty Skarbu Państwa w VAT – luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce (2013). PricewaterhouseCoopers.
20.Toro, J., Jensen, A., Thackray, M., Kidd, M., Russell, B. (2015). Administracja podatkowa – wyzwania Modernizacyjne i priorytety strategiczne. Międzynarodowy Fundusz Walutowy Departament ds. Podatkowych. Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents (15.02.2016).
21.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361, z późn. zm.
22.Ustawa z 15.07.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych . Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
23.Ustawa z 24.08.2006 o podatku tonażowym. Dz.U. nr 183, poz. 1353.
24.Wittmann, W. (1975). Einführung in die Finanzwissenschaft. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
25.Wojciechowski, E. (1985). Systemy podatkowe. W: M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL. T. 3: Instytucje budżetowe (s. 114–150). Cz. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
26.Wójtowicz, W. (2002). Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego. W: W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe (s. 11–43). Bydgoszcz: Branta.