Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Wydatki budżetowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 – problem niedoboru środków

Autorzy: Andrzej Czyżewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: rozwój obszarów wiejskich Polska budżet wspólna polityka rolna fundusze spójności
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (159-172)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Po wielu miesiącach prac i konsultacji w grudniu 2014 udało się ostatecznie zatwierdzić Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Określenie listy celów i działań tego Programu było o tyle trudne, że negocjacje budżetowe zakończyły się przyznaniem Polsce na II filar wspólnej polityki rolnej kwoty znacznie niższej niż na lata 2007–2013. W związku z tym należało określić priorytetowe zadania kwalifikujące się do finansowania w ramach PROW oraz te, dla których wsparcie będzie niższe. Celem publikacji jest wskazanie uwarunkowań budżetowych i wynikających z tego konsekwencji dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w perspektywie lat 2014–2020. Autorzy próbują ocenić konstrukcję nowego Programu, a także odpowiedzieć na pytanie, czy deficyt pieniędzy unijnych na część zadań realizowanych dotychczas przez PROW 2007–2013 może być pokryty przez wydatki w ramach polityki spójności.Dane dotyczące alokacji środków pieniężnych w nowym okresie finansowym wskazują, że w PROW 2014–2020 nacisk kładzie się na konkurencyjność rolnictwa, o czym świadczy wyższa niż w latach 2007–2013 kwota pomocy na działania „modernizacja gospodarstw” i „grupy producentów rolnych” i podobna na działanie „młody rolnik”. Ograniczono natomiast wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i infrastruktury na wsi. Te zadania mają być w większym stopniu finansowane z innych funduszy UE, w tym z funduszu spójności. Rzeczywista rekompensata nastąpi jednak tylko wtedy, gdy poziom alokacji pieniędzy z polityki spójności będzie wyższy niż ten w latach 2007–2013 (a co do tego nie ma pewności), a także kiedy określi się szczegółowy katalog przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach tego funduszu (w dokumencie brakuje bowiem takich informacji). Artykuł stanowi przegląd oficjalnych dokumentów rządowych, a zawarte w nim rozważania dedukcyjne, uzupełnione o obliczenia własne autorów, pozwalają sformułować ostateczne konkluzje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czyżewski A., Opinia o ustawie budżetowej na 2015 r. w częściach dotyczących rolnictwa, „Opinie i Ekspertyzy”, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa, grudzień 2014.
2.Czyżewski A., Stępień S., Ekspertyza w sprawie warunków kwalifikowalności do działania VII.4. „Modernizacja gospodarstw rolnych” i VII.8. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Ekonomiczny w Po
3.Czyżewski A., Stępień S., Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, „Ekonomista” 2011, nr 1, s. 9–36.
4.Guba W., Budżet ogólny UE i WPR na lata 2014–2020 po szczycie Rady Europejskiej w dniu 7–8 lutego, prezentacja, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2013.
5.Józwiak W., Ziętara W., Instytucjonalne ograniczenia wzrostu i rozwoju polskich gospodarstw rolnych,prezentacja, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2012.
6.Krzyżanowska Z., Kompromis w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w sprawie WPR na lata 2014–2020, prezentacja, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2013.
7.Rada Europejska 7–8 lutego 2013 – konkluzje (wieloletnie ramy finansowe) [EUCO 37/13], Rada Europejska – Sekretariat Generalny Rady, Bruksela, 8 lutego 2013.
8.Russel P., Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, „Studia BAS” 2012, nr 3(31), s. 87–108.
9.Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2013.
10.Stępień S., Rola programów rolnośrodowiskowych wspólnej polityki rolnej w kształtowaniu obszarów wiejskich w Polsce, w: Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce, red. K. Pająk, J. Polcyn, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
11.Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, Załącznik do uchwały nr 163 Rady Ministrów z 25 kwietnia 2012 r. (poz. 839), Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012.
12.Wpływ wspólnej polityki rolnej i polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich, raport końcowy, FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk, Warszawa 2011.
13.Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2013.