Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich stabilność fiskalna

Autorzy: Joanna Marczakowska-Proczka
Katedra Skarbowości Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: wpływy do budżetu podatek dochodowy stabilność fiskalna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (225-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu przeprowadzono analizę dochodów podatkowych gmin w latach 2008-2014 i na tej podstawie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy można gminom przekazać większą swobodę w zakresie decyzji fiskalnych. Opisano obowiązujące regulacje w zakresie władztwa podatkowego oraz wpływ tych regulacji na kształtowanie dochodów podatkowych gmin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Będziszak M., Władztwo podatkowe i dochody gmin w sytuacji spowolnienia gospodarczego, Zeszyty naukowe Uniwersytetu szczecińskiego, nr 646, Szczecin 2010.
2.Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
3.Kuzińska H., Finanse publiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
4.Marczakowska-Proczka J., Podatki samorządowe i udziały w podatkach państwowych w strukturze dochodów własnych gmin w Polsce w latach 200-2005, w; O nowy ład podatkowy, red. J.Ostaszewski, Wyd. SGH. Warszawa 2007.
5.Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 2008-2014. Ministerstwo Finansów
6.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z d. 12 stycznia 1991 r., Dz. U. nr 9, poz. 31, z późniejszymi zmianami.
7.Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dn. 13 listopada 2003r., Dz. U. 2003, nr 203, poz. 1966, z późniejszymi zmianami.