Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Zróżnicowanie wieloletnich prognoz finansowych samorządów wojewódzkich

Autorzy: Iwona Podpora
Słowa kluczowe: długoterminowa prognoza finansowa samorząd budżetowanie publiczne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (51-60)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena stopnia zróżnicowania prognoz wieloletnich tworzonych przez samorządy wojewódzkie. Badaniami objęto prognozy z lat 2014–2016. Wskazano, że zróżnicowanie to występuje między poszczególnymi województwami. Różnice dotyczą częstotliwości zmian prognoz, horyzontu czasowego oraz różnej dynamiki w prognozach podstawowych parametrów budżetowych. Dokonano także porównań między wielkościami prognozowanymi dochodów, wydatków i długu na dany rok budżetowy ujętymi w kolejnych wieloletnich prognozach finansowych danego województwa
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Filipiak, B., Dylewski, M. (2010). Kontrowersje związane ze sporządzaniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego. Finanse Komunalne, 12, 5–17.
2.Franek, S. (2012a). Multi-Year Budgeting – Towards the Enhancement of Fiscal Discipline. International Journal of Economics and Finance Studies, 4, 1, 153–162.
3.Franek, S. (2012b). Wieloletnia prognoza finansowa – przymus czy potrzeba? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46, 3, 251–259.
4.Jędrzejczyk, M. (2014). Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny gminy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40 (4), 96–105.
5.Komorowski, J. (2002). Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Gdańsk: ODDK.
6.Kosikowski, C. (2011). Naprawa finansów publicznych w Polsce. Białystok: Temida 2.
7.Ofiarski, Z. (2015). Wieloletnia Prognoza Finansowa w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych. W: T. Lubińska, M. Będzieszak, N. Marska-Dzioba (red.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność (s. 357–372). Warszawa: Difin.
8.Patrzałek, L. (2011). Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej relacje z „Wieloletnim planem finansowym państwa”. Zeszyty Naukowe PTE, 10, 253–266.
9.Salachna, J.M. (2010a). Wieloletnia prognoza finansowa jako formalna „wytyczna” konstrukcji budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W: J.M. Salachna (red.), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego – od projektu do sprawozdania (s. 15–64). Gdańsk: ODDK.
10.Salachna, J.M. (2010b). Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych. Finanse Komunalne, 10, 38–52.
11.Salachna, J.M. (2011a). Nowe formy prawne ograniczania deficytu oraz zadłużenia samorządu terytorialnego. W: J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego (s. 521–530). Warszawa: Wolters Kluwer.
12.Salachna, J.M. (2011b). Zmiany wieloletniej prognozy finansowej JST – problemy z interpretacją obowiązujących regulacji. Finanse Komunalne, 4, 14–25.
13.Salachna, J.M. (2013). Założenia i realia nadzoru regionalnych izb obrachunkowych w zakresie wieloletniego prognozowania finansowego jednostek samorządu terytorialnego. W: R.P. Krawczyk, M. Stec (red.), Samorząd. Finanse. Nadzór i Kontrola. XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych (s. 153–165). Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Srocki, S. (2014). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument stabilizacji finansowej samorządu – zagadnienia prawne. Finanse Komunalne, 12, 6–7.
15.Tarnowski, W. (2015). Wieloletnia prognoza finansowa – fikcja czy instrument stabilizacji samorządu? Polemika. Finanse Komunalne, 5, 68–75.
16.Walasik, A. (2011). Wątpliwości dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. Samorząd Terytorialny, 1–2, 43–50.
17.Wiśniewski, M. (2014). Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego a wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące ich założeń makroekonomicznych. W: S. Owsiak (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa (s. 177–188). Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
18.Wójtowicz, K. (2013). Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w procesie osiągania stabilności fiskalnej JST. Zarządzanie i Finanse, 11, 2, 3, 488–499.