Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej

Autorzy: Ewa Wiktoria Babuśka
Słowa kluczowe: jednostka budżetowa cele zadania mierniki
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (23-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – przedstawienie celów i zadań oraz ich mierników na przykładzie jednostki budżetowej. Metodologia badania – studia literatury, analiza i interpretacja przepisów prawnych, opis mierników celów i zadań w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie uzyskanych informacji źródłowych i wywiadu bezpośredniego z członkami kierownictwa wybranej jednostki budżetowej. Wynik – dokonanie analizy i oceny mierników realizacji celów i zadań w wybranej jednostce budżetowej. Oryginalność/wartość – ocena mierników realizacji celów i zadań w badanej jednostce w dostosowaniu do jej specyfiki i potrzeb na etapie wdrażania kontroli zarządczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Heciak, S. (2012). Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa. Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o. http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/budzet-zadaniowy (25.07.2016).
2.Komunikat Ministra Sprawiedliwości z 1.12.2015 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość. Dz.Urz. Min. Spraw. 2015, poz. 207.
3.Kumpiałowska, A. (2015). Wyznaczanie mierników oceny stopnia realizacji celów i zadań. Kontrola Zarządcza w JSP, 8, 47–51.
4.Lubińska, T. (red.). (2009). Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
5.Ministerstwo Finansów (2015). Cele i mierniki w układzie zadaniowym na 2016 rok. Pobrane z: bz_katalog@mf.gov.pl www.mf.gov.pl (25.07.2016).
6.Postuła, M. (2012). Wyznaczanie celów i mierników ich realizacji elementem kontroli zarządczej. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (s. 46–70). Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Skoczylas, W. (2011). Mierniki monitorowania celów i zadań jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 42, 173–184.
8.Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki (2009). Warszawa: NIK. Pobrane z: http://www.nik.gov.pl/plik/id,2047.pdf (7.05.2016).
9.Szczepankiewicz, E.I. (2011). Implementation of management control standards in local government entities (bodies). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 687, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 48, 247–258.
10.Ustawa z 4.10.1997 o działach administracji rządowej. Dz. U. 2015, poz. 812, z późn. zm.
11.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
12.Winiarska, K. (red.). (2012). Budżet zadaniowy w teorii i praktyce. Warszawa: C.H. Beck.
13.Zawadzka-Pąk, U.K. (2013). Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.