Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych

Autorzy: Kazimiera Winiarska
Słowa kluczowe: sektor finansów publicznych obowiązki sprawozdawcze sprawozdawczość finansowa sprawozdawczość budżetowa
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (177-188)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – sektor finansów publicznych jest różnorodną grupą jednostek organizacyjnych, których obowiązki sprawozdawcze są regulowane ustawą o rachunkowości lub rozporządzeniem Ministra Finansów. Celem artykułu jest zaprezentowanie zakresu sprawozdawczości finansowej i budżetowej zróżnicowanej w zależności od formy organizacyjnej jednostki sektora finansów publicznych. Metodologia badania – zastosowano badania literaturowe oraz interpretację przepisów prawnych. Wynik – uporządkowano jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych i ich obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Oryginalność/wartość – wskazano zakres i szczegółowość sprawozdawczości finansowej i budżetowej dla różnorodnych form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2011). Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu
2.terytorialnego. Warszawa: Municipium.
3.Filipiak, B. (red.). (2009). Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
4.Warszawa: Difin.
5.Hilgers, D. (2008). Performance Management. Leistungserfassung und Leistungssteuerung in Unternehmen und
6.offenlichen Verwaltungen. Wiesbaden: Gabler Edition Wissenschaft.
7.Kiziukiewicz, T. (2015). Analiza wyników badań ankietowych dotyczących sprawozdań sporządzanych przez
8.samorządowe jednostki budżetowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe,
9.Ubezpieczenia, 77, 245–255, DOI: 10.18276/frfu.2015.77-25.
10.Rozporządzenie Ministra Finansów z 5.07.2010 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont
11.dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
12.zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
13.mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2013, poz. 289, z późn. zm.
14.Skoczylas, W. (2012). Kierunki i metody analizy finansowej w zarządzaniu instytucją kultury. W: S. Sojak (red.),
15.Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej (s. 525–542). Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
16.Skoczylas, W. (2011). Kierunki i metody analizy finansowej samorządowej jednostki budżetowej realizujące potrzeby
17.nowego zarządzania publicznego. W: J. Gierusz, T. Martyniuk (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki
18.rachunkowości (s. 487–496). T. 1. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
19.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
20.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U 2013, poz. 885, z późn. zm.
21.Winiarska, K. (red.). (2016). Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych.
22.Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
23.Zysnarska, A. (2006). Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej. Gdańsk: ODDK.