Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-32
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Kluczowe parametry efektywności samorządowych jednostek budżetowych (na przykładzie pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej) - studium przypadku

Autorzy: Anna Zienkiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im.Stanisława Staszica w Krakowie
Słowa kluczowe: efektywność jednostki budżetowe sektor publiczny
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (359-370)
Klasyfikacja JEL: G14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Efektywność działalności prowadzonej przez organizacje publiczne jest odmienna od efektywności przedsiębiorstw. Ważną częścią składową w zarządzaniu każdą organizacją jest jej różnorodność ze względu na jej charakter i cel działania. Artykuł został napisany przy wykorzystaniu metody przeglądu literatury przedmiotu z zakresu efektywności organizacji oraz studium przypadku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jastrzębska, M. (2016). Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 611 (84), 43-53.
2.Kachniarz, M. (2012). Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
3.Kotarbiński, T. (1973). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Koźmiński, A.K., Jemielniak, D. (2008). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
4.Michalski, E. (2014). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. Nowak, E., Nieplowicz, M. (red.) (2011). Rachunek kosztów i pomiar dokonań. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.02.2013 w sprawie szczegółowych zasad dzia¬łania publicznych bibliotek pedagogicznych. Dz.U. 2013, poz. 369.
6.Rummler G.A., Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: PWE. Rutkowska, A. (2013). Teoretyczne aspekty efektywności- pojęcie i metody pomiaru, Zarządzanie
7.i Finanse. Journal of Management and Finanse, I (4), 439-453.
8.Schermerhorn, J.R. Jr (2008). Zarządzanie. Kluczowe koncepcje. Warszawa: PWE.
9.Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin. Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw-definicje i pomiar. Rocznik N auk Rolniczych,
10.Seria G.T, 97 (2).
11.Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz.U. 2016, poz. 1943, z późn. zm. Ustawa z 27.09.1997 o bibliotekach. Dz.U. 2012, poz. 642, z późn. zm.
12.U stawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1870, z późn. zm.
13.Wilczyński, R. (2014). Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersy¬tetu Szczecińskiego, 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 547-558.
14.Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wyd.
15.UE w Krakowie.