Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Wpływ finansowania zewnętrznego na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Paweł Reczulski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego źródła finansowania budżet
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (263-272)
Klasyfikacja JEL: H61 H71
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą ścisłą i nieelastyczną politykę budżetową, bardzo często niewystarczającą do realizacji stawianych sobie zadań i celów w zakresie wydatkowania środków finansowych na realizację najważniejszych potrzeb. Mechanizmy ustalania budżetu dla danej jednostki samorządu terytorialnego są ściśle określone w ustawie o finansach publicznych. Szukanie zewnętrznych źródeł finansowania wydaje się czymś naturalnym, biorąc pod uwagę duże nakłady finansowe jakie j.s.t. stawiają przed sobą nie tylko w zakresie inwestycji, lecz także realizacji bieżącej polityki lokalnej. Niniejsze opracowanie służy przede wszystkim wskazaniu zewnętrznych źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego z jakich mogą korzystać do realizacji zadań budżetowych. Za hipotezę przyjmuje się, że zewnętrzne źródła finansowania j.s.t. są niezbędne do realizacji polityki rozwojowej danej j.s.t.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Główka, G. (2009). Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym. Warszawa: SGH.
2.Jarocka, E. (2005). Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń. Warszawa: Difin.
3.Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Kata, R. (2015). Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (76), 54–71.
5.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
6.Nargiełło, J. (2006). Zdolność kredytowa, jako element potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego, Studia Regionalne i Lokalne, 3 (25), 99–116.
7.Osiatyński, J. (2006). Finanse publiczne. Ekonomia i polityka. Warszawa: PWN.
8.Ustawa z 11.04.2001 o zmianie ustawy o samorządach terytorialnych. Dz.U. 2001, nr 45, poz. 497.
9.Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966.
10.Ustawa z 22.04.2005 o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach. Dz.U. nr 90, poz. 758.
11.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077.
12.Ustawa z 15.01.2015 o obligacjach. Dz.U. 2015, poz. 238 z późn. zm. www.bossa.pl/edukacja/rynek/instrumenty/obligacja/ (20.05.2018).
13.www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/fundusze-europejskie-dla-jednostek-samorzadu -terytorialnego/ (20.05.2018).
14.www.rio.gov.pl (20.05.2018).
15.www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Andrzej_Gniadkowski/Ranking_UE/Ranking_-_Fundusze_ europejskie.pdf (20.05.2018).