Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Budżet zadaniowy – narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnej

Autorzy: Monika Łada
AGH w Krakowie

Tomasz Dziubiński
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe: budżet zadaniowy legitymizacja rozwarstwienie symboliczne fasada legitymizacyjna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (81-91)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie oddziaływania korzyści i barier wprowadzania budżetu zadaniowego jako czynników determinujących proefektywnościowe i symboliczne wykorzystanie tego narzędzia zarządzania finansami publicznymi. Metodologia badania – Opracowanie przygotowano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób zaangażowanych we wdrażanie budżetów zadaniowych. Wynik – Określenie czynników determinujących symboliczne wykorzystanie budżetu zdaniowego jako narzędzia zwiększającego efektywność i tworzącego fasadę legitymizacyjną oraz percepcja ich znaczenia na etapie wprowadzania przez wykonawców. Oryginalność/wartość – Przyjęta perspektywa teoretyczna wywodząca się z podejścia neoinstytucjonalnego pozwoliła zaprezentować oczekiwane korzyści i bariery budżetu zadaniowego z interesującej, społecznej perspektywy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budżet zadaniowy: Racjonalność – Przejrzystość – Skuteczność. Metodyka (2006). Materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Warszawa: Departament Budżetu Zadaniowego.
2.Burzyńska, D. (2011). Budżet zadaniowy narzędziem zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 84 (8), 251–266.
3.Dąmbska, A. (2015). Imitacja budżetu zadaniowego. Liberté! O naprawie Rzeczpospolitej, XX. Pobrane z: http://liberte.pl/imitacja-budzetu-zadaniowego.
4.Elsbach, K.D. (1994). Managing Organizational Legitimacy in the California Cattle Industry. The Construction and Effectiveness of Verbal Accounts, Administrative Science Quarterly, 39 (1), 57–88.
5.Głuchowski, J. (2001). Budżet i procedura budżetowa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
6.Guziejewska, B. (2010). Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji. Warszawa: Poltext.
7.Kaczmarek, M. (2008). Budżet zadaniowy jako sprawne narzędzie zarządzania finansami publicznymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 14. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 41–355.
8.Kaczurak-Kozak, M. (2012). Teoretyczne zagadnienia budżetu zadaniowego. W: K. Winiarska (red.), Budżet zadaniowy w teorii i praktyce (s. 1–24). Warszawa: C.H. Beck.
9.Komorowski, J. (2012). Budżet zadaniowy jako narzędzie racjonalizacji gospodarki budżetowej. W: P. Albiński (red.), Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej (s. 15–55). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
10.Korzuch B. (2010). Innowacyjność w zarządzaniu publicznym. W: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie (s. 31–45). Warszawa: Liber.
11.Kozarkiewicz, A., Łada, M. (2013). Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71, 161–175.
12.Kozuń-Cieślak, G. (2010). Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego – reorientacja z administrowania na zarządzanie. Finanse Komunalne, 9.
13.Łada, M. (2015). Zasoby czy osiągnięcia organizacji – wpływ procesów legitymizacyjnych na zmianę kategorii pomiaru. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 244, 110–119.
14.Łada, M. (2016). Rozwarstwienie w systemie rachunkowości zarządczej – studium przypadku. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 177–188.
15.Łada, M. (2016). Teoria legitymizacji w badaniach nad zarządzaniem uczelnią wyższą. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 420, 207–215.
16.Lubińska, T. (red.) (2007). Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi. Warszawa: Difin.
17.Lubińska, T. (2009). Nowe zarządzania wydatkami publicznymi. W: T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce (s. 17–38). Warszawa: Difin.
18.Misiąg, W. (2007). Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego. W: A. Pomorska, A. Szołno‑Koguc, J. Głuchowski (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
19.Misiąg, W. (2013). Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego- refleksje i prognozy. W: K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy (s. 85–102). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
20.Philip, L. (red.) (1991). Dictionnaire encyclopédique de finances publiques. Paryż: SFFP.
21.Płoskonka, J. (2010). Wdrożenie koncepcji budżetu zadaniowego w Polsce – pierwsze doświadczenia. W: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie (s. 131–144). Warszawa: Liber.
22.Podstawka, M. (red.) (2010). Finanse. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Posmyk, E. (2013). Budżet zadaniowy jako skuteczne narzędzie zarządzania finansami JST, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unii europejskiej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (4) (253), 48–61.
24.Postuła, M. (2013). Budżet zadaniowy w Polsce – osiągnięcia i wyzwania. W: K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy (s. 59–84). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
25.Postuła, M., Perczyński P. (red.) (2010). Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
26.Schick, A. (2004). Państwo sprawne – rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł. Służba Cywilna, 8, 11–56.
27.Sierak, J. (2011). Budżet zadaniowy jako narzędzie wzrostu efektywności gospodarowania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansów, 107.
28.Suchman, M.C. (1995). Managing Legitimacy: Strategy and Institutional Approaches. Academy of Management Review, 20 (3), 571–610.
29.Winiarska, K. (red.) (2012). Budżet zadaniowy w teorii i praktyce. Warszawa: C.H. Beck.
30.Zawadzka-Pąk, U.K. (2014). Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce. Kraków-Legionowo: edu-Libri.