Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 52 (2020)

Year of publication:2020
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other first pages)
4 (1-4) --- More
1.

Ludzka natura, chrześcijańskie powołanie i płcie


(Human Nature, Christian Vocation, and the Sexes)
14 (5-18) Robert M. Adams More
2.

Motywy egzystencjalne w twórczości filmowej Ingmara Bergmana


(Existential themes in Ingmar Bergman’s film work)
18 (19-36) Marek Błaszczyk More
3.

Estetyzacja rzeczywistości – skutek dobrobytu czy upadek wartości? Analiza i krytyka poglądów Wolfganga Welscha dotyczących procesu estetyzacji


(Aestheticizing of reality - the result of prosperity or the values collapse? Analysis and criticism of Wolfgang Welsch's views regarding the aestheticizing process)
18 (37-54) Kamil Kociołek More
4.

Metafizyka i sekularyzacja - kilka uwag o Gianniego Vattima tezie dotyczącej śmierci Boga


(Metaphysics and secularisation - a few remarks on Gianni Vattimo's thesis about the death of God)
20 (55-74) Antoni Torzewski More
5.

Życie, szczęście, rozkwitanie. Wokół pojęcia ostatecznego celu człowieka w filozofii obiektywistycznej Ayn Rand


(Life, happiness, flourishing. On the concept of human being’s ultimate goal in Ayn Rand’s objectivist philosophy)
18 (75-92) Ziemowit Gowin More