Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2017.37-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37 (2017)
Zapomniany światopogląd tragiczny
(A forgotten tragic viewpoint. An attempt to advocate some attitude)

Authors: Katarzyna Szkaradnik
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Keywords: tragic tragedy tragic hero suffering fate anxiety
Data publikacji całości:2017
Page range:19 (5-23)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This paper aims to comprehensively describe the category of tragic, which is dislodged from the mind of present western world’s human. The authoress analyses that odium’s causes, but first of all, with regard to various thinkers, she tries to bring out the essence of tragic viewpoint, often represented in a simplified way as a synonym of pessimism and martyrdom. In the article problems of the tragic are considered in context of the tragedy as dramatic species, human relation to the fate, characteristics of the tragic hero, the issue of human finiteness, rationalism’s limitations, the matter of transcendence and self-transcendence. Lastly, it is demonstrated that despite the accentuation of individual experience and coping with fate, the tragic viewpoint has the community potential. In conclusion, the openness to “tragic knowledge” is shown as a chance to reinterpret contemporary culture as well as a chance of the integral experience.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczewski, Z. (1969). Tragiczny protest. Tłum. Z. Kubiak. Warszawa: PIW.
2.Bauman, Z. (2008). Płynny lęk. Tłum. J. Margański. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
3.Bielik-Robson, A. (2012). Erros. Mesjański witalizm i filozofia. Kraków: Universitas.
4.Buczyńska-Garewicz, H. (2010). Człowiek wobec losu. Kraków: Universitas.
5.Cioran, E.M. (1993). Aforyzmy. Wybór i tłum. J. Ugniewska. Warszawa: Czytelnik.
6.Dehnel, P. (2007). Tragedia jako model konfliktu moralnego. W: K. Łukasiewicz, D.
7.Wolska (red.), Kultura i tragiczność. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
8.Wrocławskiego.
9.Deleuze, G. (1993). Nietzsche i filozofia. Tłum. i posłowie B. Banasiak. Warszawa:
10.Spacja.
11.Dupré, L. (1991). Inny wymiar. Filozofia religii. Tłum. S. Lewandowska. Kraków:
12.Znak.
13.Elzenberg, H. (2003). Z „Księgi tragizmu”. W: B. Wolniewicz, Filozofia i wartości.
14.T. 3. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
15.Filonik, J. (2010). Bunt i buntownicy w tragedii greckiej. Warszawa: Sub Lupa.
16.Frankl, V.E. (1998). Homo patiens. Tłum. R. Czernecki, Z.J. Jaroszewski. Warszawa:
17.Pax.
18.Frankl, V.E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Tłum. A. Wolnicka. Warszawa:
19.Czarna Owca.
20.Gadamer, H.-G. (1979). Mitopoetyckie odwrócenie w „Elegiach duinejskich”
21.Rilkego. Tłum. M. Łukasiewicz. W: H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje.
22.Szkice wybrane. Wybór i wstęp K. Michalski. Warszawa: PIW.
23.Gadamer, H.-G. (2004). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Tłum.
24.i wstęp B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Heidegger, M. (1977). Czym jest metafizyka? Posłowie. Tłum. K. Wolicki.
26.W: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Wybór, oprac.
27.i wstęp K. Michalski. Warszawa: Czytelnik.
28.Heidegger, M. (1994). Bycie i czas. Tłum. i przypisy B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo
29.Naukowe PWN.
30.Hilsbecher, W. (1972). Tragizm, absurd i paradoks. W: W. Hilsbecher, Tragizm,
31.absurd i paradoks. Eseje. Tłum. S. Błaut. Wybór i wstęp S. Lichański. Warszawa:
32.PIW.
33.Irzykowski, K. (1975). Dostojny bzik tragiczności. W: K. Irzykowski, Wybór pism
34.krytycznoliterackich. Oprac. W. Głowala. Wrocław: Zakład Narodowy im.
35.Ossolińskich.
36.Janion, M. (1996). „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”. Warszawa: Sic!
37.Janion, M. (2000). Tragizm. W: M. Janion, Tragizm, historia, prywatność. Kraków:
38.Universitas.
39.Jaspers, K. (1978). Sytuacje graniczne. Tłum. A. Staniewska. W: R. Rudziński,
40.Jaspers. Wybór S. Tyrowicz. Warszawa: Wiedza Powszechna.
41.Jaspers, K. (1990). O tragiczności. W: K. Jaspers, Filozofia egzystencji. Wybór
42.pism. Tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz. Wstęp H. Saner. Warszawa: PIW.
43.Kierkegaard, S. (1982). Bojaźń i drżenie; Choroba na śmierć. Tłum. i wstęp J. Iwaszkiewicz.
44.Warszawa: PWN.
45.Kierkegaard, S. (1996). Pojęcie lęku. Tłum. i posłowie A. Djakowska. Warszawa:
46.Aletheia.
47.Kolarzowa, R. (2000). Przekroczyć estetykę. Tragiczność jako kategoria transgresyjna
48.w poezji i muzyce początku XX wieku. Kraków: Universitas.
49.Krakowiak, J.L. (2005). Tragizm ludzkiej egzystencji jako problem filozoficzny.
50.Warszawa: Scholar.
51.Mentel, E. (1996). Sensotwórcza rola cierpienia w rozwoju jednostki – w koncepcji
52.V.E. Frankla i K. Dąbrowskiego. W: K. Popielski (red.), Człowiek, wartości,
53.sens. Studia z psychologii egzystencji. Lublin: Wydawnictwo KUL.
54.Niebuhr, R. (1985). Chrześcijaństwo i tragedia. W: R. Niebuhr, Poza tragizmem.
55.Eseje o chrześcijańskiej interpretacji historii. Tłum. A. Szostkiewicz. Kraków:
56.Prokopski, J.A. (2007). Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności.
57.Krytyka nowożytnej i współczesnej myśli egzystencjalistycznej. Kęty: Marek
58.Derewiecki.
59.Pyzik, T. (1976). Teoria tragedii. Ze studiów nad koncepcją tragedii w angielskich
60.i amerykańskich badaniach po II wojnie światowej. Katowice: Uniwersytet
61.Śląski.
62.Ricoeur, P. (1986). Symbolika zła. Tłum. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa: Pax.
63.Ricoeur, P. (1992). Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii. Tłum. E. Burska. Wstęp
64.P. Gisel. Warszawa: Pax.
65.Romilly, J. de (1994). Tragedia grecka. Tłum. I. Sławińska. Warszawa: Wydawnictwo
66.Scheler, M. (1976). O zjawisku tragiczności. Tłum. R. Ingarden. W: Arystoteles,
67.David Hume, Max Scheler. O tragedii i tragiczności. Oprac. W. Tatarkiewicz.
68.Kraków: Wydawnictwo Literackie.
69.Sheppard, R. (2004). Problematyka modernizmu europejskiego. Tłum. P. Wawrzyszko.
70.W: R. Nycz (red.), Odkrywanie modernizmu. Kraków: Universitas.
71.Szestow, L. (1987). Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii. Tłum. C. Wodziński.
72.Warszawa: Czytelnik.
73.Tillich, P. (1983). Męstwo bycia. Tłum. H. Bednarek. Paris: Éditions du Dialogue.
74.Tillich, P. (1996). Prawda jest w głębi. Tłum. i wstęp J.A. Łata. Wrocław–Oleśnica:
75.Signum.
76.Wachowski, J. (2004). Logos i Melpomena. Teatrologiczna refleksja nad genezą
77.tragedii. Gniezno: Tum.
78.Wolniewicz, B. (2003). Filozofia i wartości. T. 3. Warszawa: Wydział Filozofii
79.i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
80.Wójtowicz, M. (2005). Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru.
81.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.