Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2022.60-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 60 (2022)
Jacques Derrida jako filozof historii – poróżnienie z Michelem Foucaultem

Autorzy: Jakub Dadlez ORCID
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: Jacques Derrida Michel Foucault filozofia historii historyczność poststrukturalizm
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:18 (95-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma na celu wstępne przedstawienie Jacques’a Derridy jako filozofa historii. Rozwijane przezeń pojęcia okazują się wiązać z konkretną wizją dziejów. Wizja ta ujawnia się już od pierwszych tekstów Derridy i stanowi nie tyle jeden z pomniejszych wątków, ile główny temat jego myśli. W artykule skupiono się na wybranym eseju Derridy, który doprowadził do jego sporu z Michelem Foucaultem. Zestawienie tych dwóch – skądinąd obu uznawanych za poststrukturalistów – filozofów służy uwydatnieniu kluczowej roli, jaką problem historyczności pełni w dziele Jacques’a Derridy. Tekst stanowi tym samym zachętę do rewizji statusu Derridy w polskiej humanistyce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Derrida, J. (1986). Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. M. Adamczyk. Pamiętnik Literacki, 77, 2, 251–267.
2.Derrida, J. (1993). Farmakon, przeł. K. Matuszewski. W: tenże, Pismo filozofii (s. 43–69). Kraków: Inter esse.
3.Derrida, J. (2004a). Cogito i historia szaleństwa. W: tenże, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński (s. 57–109). Warszawa: Wydawnictwo KR.
4.Derrida, J. (2004b). Geneza i struktura. W: tenże, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński (s. 165–1). Warszawa: Wydawnictwo KR.
5.Derrida, J. (2011). O gramatologii, przeł. B. Banasiak. Łódź: Wydawnictwo Officyna.
6.Derrida, J. (2013). Heidegger: la question d l’Etre et l’Histoire. Cours de l’ENS-Ulm (1964–1965). Paris: Galilée.
7.Derrida, J. (2016). Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przeł. T. Załuski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Derrida, J., Houdebine, J.-L., Scarpetta, G. (1997). Pozycje. W: J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, przeł. A. Dziadek. Wydawnictwo Fa-art.
9.Derrida, J., Ronse, H. (1997). Implikacje. Rozmowa z Henri Ronsem. W: J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, przeł. A. Dziadek. Wydawnictwo Fa-art.
10.Dunstall, A. The impossible diagram of history: „History” in Derrida’s Of Grammatology. Derrida Today, 8, 2, 193–214.
11.Eribon, D. (2005). Michel Foucault. Biografia, przeł. J. Levin. Warszawa: Wydawnictwo KR.
12.Foucault, M. (1987). Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
13.Foucault, M. (2000a). Moje ciało, ten papier, ten ogień. W: tenże, Filozofia. Historia. Polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński (s. 136–162). Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Foucault, M. (2000b). Powrót historii. W: tenże, Filozofia. Historia. Polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Foucault, M. (2002). Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek. Warszawa: DeAgostini–Altaya.
16.Foucault, M. (2018). Rządzenie sobą i innymi, przeł. M. Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Gaston, S. (2019). There are Contexts: Derrida and the Challenge of History. Rowman & Littlefield International, 31 stycznia. Pobrane z: https://www.rowmaninternational.com/blog/there-are-contexts-derrida-and-the-challenge-of-history (29.12.2020).
18.Geertz, C. (1990). History and Anthropology. New Literary History, 21, 2, 321–335.
19.Jameson, F. (2011). Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
20.Kleinberg, E. (2007). Haunting history: Deconstruction and the spirit of revision. History & Theory, 46, 113–143.
21.Lévi-Strauss, C. (1977). Strukturalizm a krytyka literacka, przeł. J. Skoczylas. W: Znak, styl, konwencja, wyb. i wstęp M. Głowiński (s. 78–81). Warszawa: Czytelnik.