Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.12-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2015 (12)
Uwagi na temat siły i jej stosowania w prawie międzynarodowym

Autorzy: Łaski Piotr
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: siła samoobrona represalia prawo międzynarodowe publiczne siła zbrojna
Rok wydania:2015
Liczba stron:24 (61-84)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 929

Abstrakt

Pojęcie użycia siły odnosimy aktualnie do sytuacji, w których stosowana jest przemoc w sposób bliski charakterystyce technicznej stanu wojny, jak i również do akcji militarnych nienapotykających na zbrojny opór. Prawo międzynarodowe publiczne nie dysponuje specjalnymi środkami, które regulują uciekanie się do użycia siły, ani takimi, które minimalizowałyby skutki jej stosowania. W prawie międzynarodowym pomimo wielu kontrowersji co do użycia siły, nie ma wątpliwości co do kompetencji państw do jej stosowania, celem realizacji ich racji stanu. Jednakże należy się pochylić nad rozumieniem pojęcia „siła”, jak i jej stosowaniem zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych w celach samoobrony, tak by je wprost odróżnić od sytuacji sięgania po akt zbrojny (będący przejawem stosowania siły), naruszający integralność terytorialną innego suwerennego państwa. W niniejszym artykule rozważania teoretyczne zostaną odniesione do poczynań między innymi Federacji Rosyjskiej, jako przykładu stosowania siły we współczesnym prawie międzynarodowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barcik J., Akt terrorystyczny i jego sprawa w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2004.
2.Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014.
3.Bowett D.W., The Use of Force for the Protection of Nationals Abroad, w: The Current Legal Regulation of the Use of Force, Oxford 1986.
4.Conuiff M.L., Panama and the United States. The Forced Alliance, Athens 1992.81Uwagi na temat si ły i jej stosowania...
5.Crawford J., Democracy and International Law, „British Yearbook of International Law” 1993, vol. 44.
6.Crépon P., Religia a wojna, Gdańsk 1994.
7.Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004.
8.Delbrück J., The Fight Against Global Terrorism: Self-defence or Collective Security as International Police Action? Some Comments on the International Legal Implications of the „War against Terrorism”, „German Yearbook of International Law” 2001, vol. 44
9.Diccionario Enciclopedico Abreviado, Madrid 1933, t. 2.
10.Dictionnaire Quillet de la langue francaise, Paris 1959, t. 1.
11.Dinstein Y., The Conduct of Hostilities under the law of International Armed Conflict, Cambridge 2004.
12.Doswald-Beck L., The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of the Government, „British Yearbook of International Law” 1985, vol. 56.
13.Ehrlich L., Interpretacja traktatów, Warszawa 1957.
14.Frowein J.A., Unilateral Interpretation of Security Council Resolutions – a Threat to Collective Security, w: Liber amicorum Günther Jaenicke, red. V. Götz et al., Berlin–Heidelberg 1998.
15.Gibney F., Korea’s Quiet Revolution: From Garrison State to Democracy, New York 1992.
16.Gilmore W., The Grenada Intervention, London 1984.
17.Gray C., From Unity to Polarization. International Law and the Use of Force against Iraq, „European Journal of International Law” 2002, vol. 12, no. 1.
18.Green L.C., Rescue at Entebbe – Legal Aspects, „Israel Yearbook of Human Rights” 1976, vol. 6.
19.Greenwood C., The Twilight of the Law of Belligerent Reprisals, „Netherland Yearbook of International Law” 1989, vol. 20.
20.Haraszti G., Some Fundamental Problems of the Law of Treaties, Budapest 1973. International Court of Justice Reports 1980, 1986. International Legal Reports 1986.
21.Jacewicz A., Pojęcie siły w Karcie Narodów Zjednoczonych, Warszawa 1977.
22.Keegan J., History of Warfare, London 1993.
23.Kowalski M., Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego, Warszawa 2013.
24.Kranz J., Użycie siły zbrojnej – nowe fakty i tendencje, „Sprawy Międzynarodowe” 2006, nr 3.
25.Krisiotis D., The Legality of the 1983 US Missile Strike on Iraq and the Right of Self-defence in International Law, „International and Comperative Law Quartely” 1996, vol. 45.
26.Longman Dictionary of English Laguage and Culture, Oxford 1992.
27.Mc Lain P., Setting the Score with Saddam: Resolution 1441 and Parallel Justifications for the Use Force Against Iraq, „Duke Journal of Comparative and International Law” 2003, vol. 13, no. 1.
28.Murphy S.D., Contemporary Practice of the United States Relating to International Law, „American Journal of International Law”, 1999, vol. 93, no. 1.
29.Murphy S.D., Terrorism and the Concept of „Armed Attack” in Article 51 of the U.N. Charter, „Harvard International Law Journal” 2002, vol. 43.
30.Nicholls D., From Dessalines to Duvalier: The Race, Colour and National Dependence in Haiti, London 1996.
31.Pattison J., Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect, Oxford 2012.
32.Pokempner D., Terrorism and Human Rights: The Legal Framework, w: Terrorism and International Law, red. M. Schmitt, G.L. Berutto, San Remo 2003.
33.Schweisfurth T., Operations to Rescue Nationals in Third States Involving the Use of Force in Relation to Protection of Human Rights, „German Yearbook of International Law” 1980.
34.Shaw M.N, Some Legal Aspects of the Entebbe Incident, „Jewish Law Annual” 1978.
35.Shaw M.N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011.
36.Słowar russkogo jazyka w czetyriech tomach, Moskwa 1961, t. 4.
37.Tomuschart Ch., Der 11 September 2001 und seune rechtlichen konsequenzen, „Europaische Grundrechte-Zeitschriff” 2001, Nr. 28.
38.Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, t. 3.
39.Wilmshurst E., International Law and the Classification of Conflicts, Oxford 2012.
40.Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, oprac. K. Kocot, K. Wolfke, Wrocław–Warszawa 1976.
41.Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji, Gdańsk 2005